2015 – Purina Pro Plan Cup

Výskedky

PPC2015výsledky - po BX-1

Pravidla českého poháru Purina Pro Plan Cupu 2015

[download id=“749″]
[download id=“755″]

 1. Úvodní ustanovení
  • Jedná se o celoroční soutěž pořádanou Flyball Clubem ČR, určenou pro česká registrovaná družstva odpovídající bodu 2.5 a) Pravidel flyballu, tj. nevztahuje se na příležitostná družstva;
  • Purina Pro Plan Cup (dále jen Pohár) se skládá ze seriálu vybraných flyballových turnajů konaných na území ČR v průběhu jednoho kalendářního roku;
  • Pohárové turnaje se běhají ve formátu dvou závodů. První závod se běhá systémem Každý s každým (Round Robin) nebo jako Rychlostní zkouška (Speed Trial). Druhý závod se běhá systémem Na dvě prohry (Double Elimination). Umístění družstva v turnaji určuje výsledek dosažený v části Na dvě prohry.
 • Turnaje zařazené v roce 2015 do Poháru
  • 8. – 10. 5. Eager´s Cup
  • 23. – 24. 5. Lukášovský drak
  • 13. – 14. 6. Manic Cup
  • 27. – 28. 6. CrazyCup
  • 19. – 20. 9. Turnaj sladkých nadějí
  • 10. – 11. 10. Budějcký xtreme
 • Registrace psů do Poháru
  • Každé registrované družstvo nahlásí písemně hlavnímu výcvikáři FC do uzávěrky prvního turnaje Poháru, kterého se hodlá zúčastnit, jména a čísla licencí maximálně 8 psů, kteří budou toto družstvo v poháru reprezentovat. Registrace se provádí pomocí formuláře uveřejněného na webových stránkách FC ČR;
  • Registrovanému družstvu, které tak neučiní, budou zaregistrováni pouze ti psi, kteří za něj závodili na prvním turnaji Poháru, jehož se družstvo zúčastnilo;
  • Aby se družstvu výsledky turnaje započítaly do Poháru, musí za něj na příslušném turnaji startovat nejméně 3 z takto zaregistrovaných psů;
  • Pokud družstvo startuje na pohárovém turnaji se psem, který v daném roce již závodil v Poháru za jiný klub a do termínu uzávěrky turnaje nesplnil podmínky pro změnu klubu dle bodu 2.4. Pravidel flyballu, nebudou se družstvu získané body do Poháru započítávat;
  • Každý pes může být zaregistrován pouze v jednom družstvu. Pokud pes startuje na turnaji za jiné družstvo, než ve kterém je zaregistrován, není pro daný turnaj započítán do požadovaných 3 psů v žádném družstvu.
 • Bodování družstev
  • Započítává se šest nejlepších časů, které družstvo zaběhlo v průběhu turnaje. Pořadí družstev v příslušném kole Poháru se určí podle průměru těchto časů (družstvo s nejnižším průměrem se umístí jako první, družstvo s nejvyšším průměrem jako poslední). Takto dosažený průměr nemusí odpovídat skutečnému umístění družstev v turnaji;
  • Družstvo s nejnižším průměrem časů získá n+5 bodů, následující vždy o jeden bod méně než předchozí družstvo, bez ohledu na divize, kde n je počet českých registrovaných družstev, která se turnaje zúčastnila;
  • Družstvu, které v průběhu turnaje nedokončilo alespoň šest běhů a nemá tedy započitatelných šest časů, bude spočítán průměr časů z běhů, které dokončilo, a umístí se až za všemi družstvy, které dokončily vyšší počet běhů;
  • Družstvo, které nesplní podmínky pro přidělení bodů do Poháru, bude v hodnocení turnaje zařazeno na poslední místo (za všechna bodující družstva);
  • Družstvo s nejrychlejším časem závodu získá navíc 1 bod. Nejrychlejší čas se určuje pouze z časů českých registrovaných družstev, kterým se výsledek příslušného turnaje počítá do Poháru;
  • Každé družstvo, které překoná svůj dosavadní rekord (nejlepší čas), získá navíc 1 bod. Vícenásobné překonání rekordu družstva v rámci závodu nevede k dalšímu bodovému zisku;
  • Každé družstvo, které překoná platný národní rekord, získá 3 body. Tyto body mohou být jednomu družstvu uděleny v jednom závodě pouze jednou, ale mohou být ve stejném závodě získány i dalšími družstvy.
 • Pravidla k rekordu družstva
  • Nejlepším časem (rekordem) družstva se pro první turnaj zařazený do seriálu Purina Pro Plan Cup 2015 rozumí nejrychlejší čas, který družstvo dosáhlo na některém z oficiálních flyballových turnajů konaných v předchozích letech.
  • Pro všechny další turnaje Poháru 2015 se rekordem družstva rozumí čas dosažený na oficiálním fb. turnaji v roce 2015, pokud je lepší než čas dosažený v předchozích letech;
  • Zaběhne-li registrované družstvo svůj nový rekord na oficiálním zahraničním turnaji, je povinno tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 1 týdne po dosažení rekordu) písemně oznámit hlavnímu výcvikáři, aby bylo možné s tímto rekordem počítat při dalším bodování v poháru;
  • Družstvu, které v roce 2014 ještě nezávodilo, se jako výchozí rekord započítá nejlepší čas dosažený na prvním z turnajů, kterého se v roce 2015 zúčastní. Znamená to, že družstvo může získat body za překonání svého rekordu až na druhém a každém dalším turnaji, kterého se zúčastní.
 • Vyhodnocení
  • Při vyhodnocování výsledků Poháru budou družstva rozdělena do čtyř divizí;
  • Pro určení pořadí v divizi budou družstva nejprve seřazena podle nejlepšího dosaženého průměrného času z turnajů zařazených do Poháru. Celkový počet družstev účastnících se Poháru bude poté vydělen čtyřmi, tedy počtem pohárových divizí pro daný rok.  Takto získané číslo určí počet družstev, která budou zařazena do prvních tří divizí. Výpočet se vždy provádí na celá čísla se zaokrouhlením k nižší dosažené hodnotě. Všechna zbylá družstva budou zařazena do čtvrté divize Příklad: 42 družstev při 4 pohárových divizích = 42/4 = 10,5 Při zaokrouhlení na nižší číslo = první 3 divize mají každá 10 družstev, zbývajících 12 družstev je zařazeno do 4. divize.
  • V každé takto získané divizi budou poté družstva seřazena podle získaného počtu bodů. Časové hranice mezi divizemi se mohou v průběhu roku měnit, a to podle počtu zúčastněných družstev a jejich průměrů časů;
  • Družstvo s nejvyšším součtem bodů z výše uvedených turnajů ze všech družstev příslušné divize se stává celkovým vítězem Poháru příslušné divize;
  • Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr časů v uvedených turnajích;
  • Podmínkou pro zařazení do závěrečného vyhodnocení Poháru je účast družstva min. na 3 započítávaných turnajích;
  • Výsledky Poháru budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Flyball Clubu ČR (http://www.flyball.cz) a vítězové slavnostně vyhlášeni na členské schůzi Flyball Clubu ČR konané v listopadu 2015. Odměněni budou ti psi, kteří za družstvo umístěné na 1.-3. místě v dané divizi závodili nejméně na 3 turnajích.
 • Posuzování Pro posuzování běhů na všech turnajích zařazených do Poháru musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší.