2017 – K9 Selection Cup

Výsledky


[download id=“1108″]
[download id=“1094″]
[download id=“1062″]

Pravidla

Pravidla českého poháru
K-9 SELECTION CUP 2017

 1. Úvodní ustanovení
  • Jedná se o celoroční soutěž pořádanou Flyball Clubem ČR, určenou pro česká registrovaná družstva odpovídající bodu 2.5 a) Pravidel flyballu, tj. nevztahuje se na příležitostná družstva;
  • K-9 SELECTION CUP (dále jen Pohár) se skládá ze seriálu vybraných flyballových turnajů konaných na území ČR v průběhu jednoho kalendářního roku;
  • Pohárové turnaje se běhají ve formátu dvou závodů. První závod se běhá systémem Každý s každým (Round Robin) nebo jako Rychlostní zkouška (Speed Trial). Druhý závod se běhá systémem Na dvě prohry (Double Elimination). Umístění družstva v turnaji
   určuje výsledek dosažený v části Na dvě prohry.
 2. Turnaje zařazené v roce 2017 do Poháru
  6. – 8. 5. Eager´s Cup
  17. – 18. 6. M.E.D. ´s Trophy
  1. – 2. 7. CrazyCup
  16. – 17. 9. Turnaj sladkých nadějí
  14. – 15. 10. Budějckej xtreme
 3. Registrace psů do Poháru
  • Každý pes smí závodit v poháru pouze za jeden klub (dle bodu 2.4. Pravidel flyballu). Za jiný klub může závodit až po uplynutí lhůty 3 měsíců (počítáno od data startu tohoto psa na posledním turnaji). Před uplynutím této lhůty může pes
   za jiný klub závodit pouze v případě, že:
   1. předchozí klub, za nějž pes závodil, zanikl nebo již není aktivní, což doloží podepsaným přestupovým formulářem;
   2. předchozí klub, za nějž pes závodil, s přestupem psa do nového klubu souhlasí, což doloží podepsaným přestupovým formulářem;Formulář pro přestup musí písemně potvrdit kontaktní osoba družstva uvedená v registru družstev, za které pes v dané sezóně aktivně závodil, nebo osoba oprávněná jednat za předchozí klub.Formulář musí být doručen na adresu hlavního výcvikáře FC ČR nejpozději ke dni uzávěrky turnaje, na kterém má pes startovat za nový klub.
    Přechod do jiného klubu je v průběhu jednoho kalendářního roku možný pouze jedenkrát.
  • Každé registrované družstvo nahlásí písemně hlavnímu výcvikáři FC do uzávěrky prvního turnaje Poháru, kterého se hodlá zúčastnit, jména a čísla licencí maximálně 8 psů, kteří budou toto družstvo v poháru reprezentovat. Registrace se provádí
   pomocí formuláře uveřejněného na webových stránkách FC ČR;
  • Registrovanému družstvu, které tak neučiní, budou zaregistrováni pouze ti psi, kteří za něj závodili na prvním turnaji Poháru, jehož se družstvo zúčastnilo;
  • Aby se družstvu výsledky turnaje započítaly do Poháru, musí za něj na příslušném turnaji startovat nejméně 3 z takto zaregistrovaných psů;
  • Každý pes může být zaregistrován pouze v jednom družstvu. Pokud pes startuje na turnaji za jiné družstvo, než ve kterém je zaregistrován, není pro daný turnaj započítán do požadovaných 3 psů v žádném družstvu.
  • Pokud družstvo startuje na pohárovém turnaji se psem, který v daném roce již závodil v Poháru za jiný klub a do termínu uzávěrky turnaje nesplnil podmínky pro změnu klubu dle bodu 2.4. Pravidel flyballu, nebudou se družstvu získané body do
   Poháru započítávat.
 4. Bodování družstev
  • Započítává se šest nejlepších časů, které družstvo zaběhlo v průběhu turnaje. Pořadí družstev v příslušném kole Poháru se určí podle průměru těchto časů (družstvo s nejnižším průměrem se umístí jako první, družstvo s nejvyšším průměrem jako
   poslední). Takto dosažený průměr nemusí odpovídat skutečnému umístění družstev v turnaji;
  • Družstvo s nejnižším průměrem časů získá n+5 bodů, následující vždy o jeden bod méně než předchozí družstvo, bez ohledu na divize, kde n je počet českých registrovaných družstev, která se turnaje zúčastnila a splnila podmínky bodu 3 těchto
   pravidel;
  • Družstvo, které nesplní podmínky pro přidělení bodů do Poháru, bude z hodnocení turnaje vyřazeno;
  • Družstvu, které v průběhu turnaje nedokončilo alespoň šest běhů a nemá tedy započitatelných šest časů, bude spočítán průměr časů z běhů, které dokončilo, a umístí se až za všemi družstvy, které dokončily vyšší počet běhů;
  • Družstvo s nejrychlejším časem závodu získá navíc 1 bod. Nejrychlejší čas se určuje pouze z časů českých registrovaných družstev, kterým se výsledek příslušného turnaje počítá do Poháru;
  • Každé družstvo, které překoná svůj dosavadní rekord (nejlepší čas), získá navíc 1 bod. Vícenásobné překonání rekordu družstva v rámci závodu nevede k dalšímu bodovému zisku;
  • Každé družstvo, které překoná platný národní rekord, získá 3 body. Tyto body mohou být jednomu družstvu uděleny v jednom závodě pouze jednou, ale mohou být ve stejném závodě získány i dalšími družstvy.
 5. Pravidla k rekordu družstva
  • Nejlepším časem (rekordem) družstva se pro první turnaj zařazený do seriálu K-9 SELECTION CUP 2017 rozumí nejrychlejší čas, který družstvo dosáhlo na některém z oficiálních flyballových turnajů konaných v předchozích letech. Pro
   všechny další turnaje Poháru 2017 se rekordem družstva rozumí čas dosažený na oficiálním fb. turnaji v roce 2017, pokud je lepší než čas dosažený v předchozích letech;
  • Zaběhne-li registrované družstvo svůj nový rekord na oficiálním zahraničním turnaji, je povinno tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 1 týdne po dosažení rekordu) písemně oznámit hlavnímu výcvikáři, aby bylo možné s tímto rekordem
   počítat při dalším bodování v poháru;
  • Družstvu, které v roce 2016 ještě nezávodilo, se jako výchozí rekord započítá nejlepší čas dosažený na prvním z turnajů, kterého se v roce 2017 zúčastní. Znamená to, že družstvo může získat body za překonání svého rekordu až na druhém
   a každém dalším turnaji, kterého se zúčastní.
 6. Vyhodnocení
  • Do výsledků budou zahrnuta všechna česká registrovaná družstva, která splnila výše uvedená pravidla a tak jim byly aspoň na jednom pohárovém turnaji přiznány body.
  • Při vyhodnocování výsledků Poháru budou družstva rozdělena do čtyř divizí. A to takto:
   1. Družstva budou seřazena podle průměru nejlepších časů dosažených na turnajích zařazených do Poháru, na kterých družstvo splnilo podmínky bodu 3 (počítají se časy z tabulky nejlepších časů, kterou vede výbor FC ČR) Příklad:
    na prvním turnaji družstvo prolomí mezní čas své divize a v tabulce nejlepších časů má zapsaný čas 18,20, na druhém turnaji družstvo zaběhne nejlepší čas 18,08. Na třetím turnaji budou za družstvo závodit jen dva psi z registrovaných.
    Družstvo proto nezíská z turnaje žádné body do poháru a ani jeho nejlepší čas se nepoužije pro získání průměru k zařazení do pohárových divizí. (bude však zapsán do tabulky nejlepších časů, která slouží k zařazení družstva
    na jednotlivých turnajích, viz bod 1.8.1 B pravidel flyballu). Na čtvrtém turnaji bude nejlepší čas 18,37 a na posledním 17,93. Družstvu se tedy započítají čtyři časy, jejich průměr je 18,145 a na základě něho bude družstvo
    zařazeno do pohárové divize.
   2. Celkový počet družstev účastnících se Poháru bude poté vydělen čtyřmi, tedy počtem pohárových divizí pro daný rok. Takto získané číslo určí počet družstev, která budou zařazena do prvních tří divizí. Výpočet se vždy provádí
    na celá čísla se zaokrouhlením k nižší dosažené hodnotě. Všechna zbylá družstva budou zařazena do čtvrté divize
    Příklad: 42 družstev při 4 pohárových divizích = 42/4 = 10,5 Při zaokrouhlení na nižší číslo = první 3 divize
    mají každá 10 družstev, zbývajících 12 družstev je zařazeno do 4. divize.
   3. V každé takto získané divizi budou poté družstva seřazena podle získaného počtu bodů.
   4. Časové hranice mezi divizemi se mohou v průběhu roku měnit, a to podle počtu zúčastněných družstev a jejich průměrů časů;
   5. Družstvo s nejvyšším součtem bodů z výše uvedených turnajů ze všech družstev příslušné divize se stává celkovým vítězem Poháru příslušné divize;
   6. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr časů v uvedených turnajích;
   Výsledky Poháru budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Flyball Clubu ČR (http://www.flyball.cz) a vítězové slavnostně vyhlášeni na členské schůzi Flyball Clubu ČR konané v listopadu 2017. Odměněni budou ti psi,
   kteří za družstvo umístěné na 1.-3. místě v dané divizi závodili nejméně na 3 turnajích.
   1. Posuzování
    Pro posuzování běhů na všech turnajích zařazených do Poháru musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší.

Zásady pro pořádání turnajů
zařazených do Českého flyballového poháru
K-9 Selection CUP 2017


Pořadatel turnaje je především povinen postupovat v souladu s platnými Pravidly flyballu a Řádem ochrany psů při flyballových turnajích. Tyto Zásady pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru (dále jen Zásady) výše uvedené předpisy
pouze doplňují a upřesňují. Důvodem schválení Zásad je snaha výboru FC ČR co nejlépe informovat pořadatele o všem, co je třeba k řádnému zajištění pohárového turnaje.
Pořadatel pohárového turnaje musí zajistit:

 1. prostor pro turnaj
  • prostor o rozměru minimálně 50×20m
  • soutěžní plochu o rozměru minimálně 35×10 m s odpovídajícím povrchem
  • prostor pro venčení psů
  • prostor pro zázemí jednotlivých družstev, včetně možnosti parkování aut závodníků, pokud možno co nejblíže k tomuto prostoru
  • sociální zázemí
 2. administrativní příprava turnaje
  • nejpozději dva měsíce před konáním turnaje zaslat webmasterovi FC ČR propozice turnaje ke zveřejnění
  • zajistí dostatečnou kapacitu turnaje, aby mohly být přijata všechna česká registrovaná družstva, která se do turnaje přihlásí (To znamená při více než 36 družstvech dvoudenní turnaj na dvou parkúrech).
  • propozice musí obsahovat způsob rozdělení družstev do divizí
  • od druhého turnaje má pořadatel povinnost zařazovat družstva do pohárových turnajů podle bodu 1.8.1 B
  • s dostatečným předstihem kontaktovat hlavní a startovní rozhodčí a domluvit se s nimi na posuzování turnaje
  • zaslat výboru FC ČR žádost o delegaci hlavních rozhodčích; žádost se zasílá přímo koordinátorovi rozhodčích
  • sestavit rozpis rozběhů
  • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích zpracovat rozpis rozhodčích pro jednotlivé rozběhy. Akceptovat případné připomínky koordinátora k zařazení jednotlivých rozhodčích či hospitantů a upravit rozpis podle nich
  • kontaktovat případné další sponzory akce (nesmí jít o prodejce či výrobce krmiv a doplňkových produktů pro psy a kočky)
  • zajistit veterinární přejímku
 3. materiální zabezpečení
  • nevlastní-li pořadatel EJS, je povinen zajistit si jeho zapůjčení
  • vždy musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší
  • nevlastní-li pořadatel dostatečný počet sad překážek označených logem sponzora poháru, zajistit si u výboru FC ČR jejich zapůjčení
  • zajistit výpočetní techniku pro zpracování výsledků a její obsluhu
  • zabezpečit ozvučení prostoru parkuru
  • bezpečně ohradit parkur bariérami dodanými sponzorem
  • mít k dispozici dostatečné množství pěnových ochran na horní část překážek, aby bylo možno kdykoliv v průběhu turnaje uskutečnit výměnu opotřebovaných ochran
  • zajistit prostředky pro vyznačení všech potřebných čar a rozběhového prostoru zabezpečit pro každý parkur nejméně dva, lépe však tři stany (altány) nad stolky rozhodčích, jako ochranu před nepřízní počasí (déšť, ostré slunce). Stany
   musí rozhodčím umožňovat dostatečný výhled na dráhu.
 4. vlastní průběh turnaje
  • zabezpečit prezenci a veterinární kontrolu při přejímce psů
  • pečlivě naměřit a postavit parkur a jeho ohrazení a obsluhovat jej během turnaje
  • zřetelně vyznačit startovní/cílovou čáru a čáru určující postavení boxů
  • v rozběhovém prostoru udělat značky nejméně do vzdálenosti 15 m od startovní/cílové čáry
  • vyznačit umístění překážek
  • dbát na to, aby všechny části turnaje proběhly na co nejlepším povrchu, případně během dne posunovat dráhy
  • zajistit vyvěšení tabulek s výsledky podle jednotlivých divizí a průběžné dopisování výsledků po celou dobu turnaje
  • průběžně zpracovávat výsledky zajistit důstojné vyhlášení výsledků turnaje.
 5. splnění podmínek sponzora poháru
  • umístit logo K-9 nebo NUTRAM o rozměru maximálně 50 cm x 5 cm na všechny překážky každého parkúru
  • umístit logo K-9 o rozměrech 21 cm (šířka) x 65 cm (výška) na zadní stranu obou bran časomíry
  • umístit 6 kusů odsouhlasených reklamních bannerů K-9 o rozměrech 1×1 m v prostoru parkúru
  • viditelně umístit a prezentovat ceny (krmiva K-9) pro vítěze
  • umístit hraniční pásky s brandingem značek CANDY v prostoru závodiště
  • umístit logo K-9 na propozice, startovní, výsledkové a další listiny turnaje
  • umístit logo a bannery s logem K-9 na internetové stránky turnaje
  • dodržet případné další požadavky sponzorů na základě instrukcí od pověřeného člena výboru FC ČR.
 6. včas dodat výsledky turnaje a zaplatit odvody + zaslat rozpis odvodů (viz bod 2.2.d Pravidel flyballu) Po splnění všech výše uvedených podmínek má pořadatel nárok na vyplacení finančního příspěvku od Flyball Clubu ČR. V roce 2017 bude příspěvek řešen snížením odvodů z turnaje – v případě dodržení všech výše uvedených podmínek uhradí pořadatel odvod pouze za nečleny Flyball Clubu ČR, s výjimkou zahraničních závodníků O snížení odvodů je třeba po skončení turnaje písemně požádat hlavního výcvikáře FC ČR. Pokud pořadatel nedodrží některou z výše uvedených podmínek pro uspořádání turnaje, může výbor FC ČR rozhodnout o úhradě odvodů v plné výši, tedy i za členy FC ČR a zahraniční závodníky.