PRAVIDLA 2017

Pravidla českého poháru
K-9 SELECTION CUP 2017

 1. Úvodní ustanovení

  • Jedná se o celoroční soutěž pořádanou Flyball Clubem ČR, určenou pro česká registrovaná družstva odpovídající bodu 2.5 a) Pravidel flyballu, tj. nevztahuje se na příležitostná družstva;
  • K-9 SELECTION CUP (dále jen Pohár) se skládá ze seriálu vybraných flyballových turnajů konaných na území ČR v průběhu jednoho kalendářního roku;
  • Pohárové turnaje se běhají ve formátu dvou závodů. První závod se běhá systémem Každý s každým (Round Robin) nebo jako Rychlostní zkouška (Speed Trial). Druhý závod se běhá systémem Na dvě prohry (Double Elimination). Umístění družstva v turnaji
   určuje výsledek dosažený v části Na dvě prohry.
 2. Turnaje zařazené v roce 2017 do Poháru
  6. – 8. 5. Eager´s Cup
  17. – 18. 6. M.E.D. ´s Trophy
  1. – 2. 7. CrazyCup
  16. – 17. 9. Turnaj sladkých nadějí
  14. – 15. 10. Budějckej xtreme
 3. Registrace psů do Poháru 
  • Každý pes smí závodit v poháru pouze za jeden klub (dle bodu 2.4. Pravidel flyballu). Za jiný klub může závodit až po uplynutí lhůty 3 měsíců (počítáno od data startu tohoto psa na posledním turnaji). Před uplynutím této lhůty může pes
   za jiný klub závodit pouze v případě, že:

   1. předchozí klub, za nějž pes závodil, zanikl nebo již není aktivní, což doloží podepsaným přestupovým formulářem;
   2. předchozí klub, za nějž pes závodil, s přestupem psa do nového klubu souhlasí, což doloží podepsaným přestupovým formulářem;Formulář pro přestup musí písemně potvrdit kontaktní osoba družstva uvedená v registru družstev, za které pes v dané sezóně aktivně závodil, nebo osoba oprávněná jednat za předchozí klub.Formulář musí být doručen na adresu hlavního výcvikáře FC ČR nejpozději ke dni uzávěrky turnaje, na kterém má pes startovat za nový klub.
    Přechod do jiného klubu je v průběhu jednoho kalendářního roku možný pouze jedenkrát.
  • Každé registrované družstvo nahlásí písemně hlavnímu výcvikáři FC do uzávěrky prvního turnaje Poháru, kterého se hodlá zúčastnit, jména a čísla licencí maximálně 8 psů, kteří budou toto družstvo v poháru reprezentovat. Registrace se provádí
   pomocí formuláře uveřejněného na webových stránkách FC ČR;
  • Registrovanému družstvu, které tak neučiní, budou zaregistrováni pouze ti psi, kteří za něj závodili na prvním turnaji Poháru, jehož se družstvo zúčastnilo;
  • Aby se družstvu výsledky turnaje započítaly do Poháru, musí za něj na příslušném turnaji startovat nejméně 3 z takto zaregistrovaných psů;
  • Každý pes může být zaregistrován pouze v jednom družstvu. Pokud pes startuje na turnaji za jiné družstvo, než ve kterém je zaregistrován, není pro daný turnaj započítán do požadovaných 3 psů v žádném družstvu.
  • Pokud družstvo startuje na pohárovém turnaji se psem, který v daném roce již závodil v Poháru za jiný klub a do termínu uzávěrky turnaje nesplnil podmínky pro změnu klubu dle bodu 2.4. Pravidel flyballu, nebudou se družstvu získané body do
   Poháru započítávat.
 4. Bodování družstev
  • Započítává se šest nejlepších časů, které družstvo zaběhlo v průběhu turnaje. Pořadí družstev v příslušném kole Poháru se určí podle průměru těchto časů (družstvo s nejnižším průměrem se umístí jako první, družstvo s nejvyšším průměrem jako
   poslední). Takto dosažený průměr nemusí odpovídat skutečnému umístění družstev v turnaji;
  • Družstvo s nejnižším průměrem časů získá n+5 bodů, následující vždy o jeden bod méně než předchozí družstvo, bez ohledu na divize, kde n je počet českých registrovaných družstev, která se turnaje zúčastnila a splnila podmínky bodu 3 těchto
   pravidel;
  • Družstvo, které nesplní podmínky pro přidělení bodů do Poháru, bude z hodnocení turnaje vyřazeno;
  • Družstvu, které v průběhu turnaje nedokončilo alespoň šest běhů a nemá tedy započitatelných šest časů, bude spočítán průměr časů z běhů, které dokončilo, a umístí se až za všemi družstvy, které dokončily vyšší počet běhů;
  • Družstvo s nejrychlejším časem závodu získá navíc 1 bod. Nejrychlejší čas se určuje pouze z časů českých registrovaných družstev, kterým se výsledek příslušného turnaje počítá do Poháru;
  • Každé družstvo, které překoná svůj dosavadní rekord (nejlepší čas), získá navíc 1 bod. Vícenásobné překonání rekordu družstva v rámci závodu nevede k dalšímu bodovému zisku;
  • Každé družstvo, které překoná platný národní rekord, získá 3 body. Tyto body mohou být jednomu družstvu uděleny v jednom závodě pouze jednou, ale mohou být ve stejném závodě získány i dalšími družstvy.
 5. Pravidla k rekordu družstva
  • Nejlepším časem (rekordem) družstva se pro první turnaj zařazený do seriálu K-9 SELECTION CUP 2017 rozumí nejrychlejší čas, který družstvo dosáhlo na některém z oficiálních flyballových turnajů konaných v předchozích letech. Pro
   všechny další turnaje Poháru 2017 se rekordem družstva rozumí čas dosažený na oficiálním fb. turnaji v roce 2017, pokud je lepší než čas dosažený v předchozích letech;
  • Zaběhne-li registrované družstvo svůj nový rekord na oficiálním zahraničním turnaji, je povinno tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 1 týdne po dosažení rekordu) písemně oznámit hlavnímu výcvikáři, aby bylo možné s tímto rekordem
   počítat při dalším bodování v poháru;
  • Družstvu, které v roce 2016 ještě nezávodilo, se jako výchozí rekord započítá nejlepší čas dosažený na prvním z turnajů, kterého se v roce 2017 zúčastní. Znamená to, že družstvo může získat body za překonání svého rekordu až na druhém
   a každém dalším turnaji, kterého se zúčastní.
 6. Vyhodnocení
  • Do výsledků budou zahrnuta všechna česká registrovaná družstva, která splnila výše uvedená pravidla a tak jim byly aspoň na jednom pohárovém turnaji přiznány body.
  • Při vyhodnocování výsledků Poháru budou družstva rozdělena do čtyř divizí. A to takto:
    1. Družstva budou seřazena podle průměru nejlepších časů dosažených na turnajích zařazených do Poháru, na kterých družstvo splnilo podmínky bodu 3 (počítají se časy z tabulky nejlepších časů, kterou vede výbor FC ČR) Příklad:
     na prvním turnaji družstvo prolomí mezní čas své divize a v tabulce nejlepších časů má zapsaný čas 18,20, na druhém turnaji družstvo zaběhne nejlepší čas 18,08. Na třetím turnaji budou za družstvo závodit jen dva psi z registrovaných.
     Družstvo proto nezíská z turnaje žádné body do poháru a ani jeho nejlepší čas se nepoužije pro získání průměru k zařazení do pohárových divizí. (bude však zapsán do tabulky nejlepších časů, která slouží k zařazení družstva
     na jednotlivých turnajích, viz bod 1.8.1 B pravidel flyballu). Na čtvrtém turnaji bude nejlepší čas 18,37 a na posledním 17,93. Družstvu se tedy započítají čtyři časy, jejich průměr je 18,145 a na základě něho bude družstvo
     zařazeno do pohárové divize.
    2. Celkový počet družstev účastnících se Poháru bude poté vydělen čtyřmi, tedy počtem pohárových divizí pro daný rok. Takto získané číslo určí počet družstev, která budou zařazena do prvních tří divizí. Výpočet se vždy provádí
     na celá čísla se zaokrouhlením k nižší dosažené hodnotě. Všechna zbylá družstva budou zařazena do čtvrté divize
     Příklad: 42 družstev při 4 pohárových divizích = 42/4 = 10,5 Při zaokrouhlení na nižší číslo = první 3 divize
     mají každá 10 družstev, zbývajících 12 družstev je zařazeno do 4. divize.
    3. V každé takto získané divizi budou poté družstva seřazena podle získaného počtu bodů.
    4. Časové hranice mezi divizemi se mohou v průběhu roku měnit, a to podle počtu zúčastněných družstev a jejich průměrů časů;
    5. Družstvo s nejvyšším součtem bodů z výše uvedených turnajů ze všech družstev příslušné divize se stává celkovým vítězem Poháru příslušné divize;
    6. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr časů v uvedených turnajích;

   Výsledky Poháru budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Flyball Clubu ČR (http://www.flyball.cz) a vítězové slavnostně vyhlášeni na členské schůzi Flyball Clubu ČR konané v listopadu 2017. Odměněni budou ti psi,
   kteří za družstvo umístěné na 1.-3. místě v dané divizi závodili nejméně na 3 turnajích.

   1. Posuzování
    Pro posuzování běhů na všech turnajích zařazených do Poháru musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší.