Pravidla českého poháru Purina Pro Plan Cupu 2013

[download id=“427″]

1. Úvodní ustanovení

 • Jedná se o celoroční soutěž pořádanou Flyball Clubem ČR, určenou pro česká registrovaná družstva odpovídající bodu 2.4 a) Pravidel flyballu, tj. nevztahuje se na příležitostná družstva;
 • Pohár se skládá ze seriálu vybraných flyballových turnajů konaných na území ČR v průběhu jednoho kalendářního roku;
 • Pohárové turnaje se běhají ve formátu dvou závodů. První závod se běhá systémem Každý s každým (Round Robin), v odůvodněných případech (např. pro velký počet družstev v divizi) lze závod odběhat systémem Rychlostní zkouška (Speed Trial). Druhý závod se běhá systémem Na dvě prohry (Double Elimination). Umístění družstva v turnaji určuje výsledek dosažený v části Na dvě prohry.

2. Turnaje zařazené v roce 2013 do Poháru

 • 11.-12.5. Eager’s Cup
 • 1.-2.6. Lukášovský drak
 • 15.-16.6.  Happy Míček
 • 14.-15.9. Turnaj sladkých nadějí
 • 12.-13.10. Budějcký xtreme

3. Registrace psů do Poháru

 • Každé registrované družstvo nahlásí písemně hlavnímu výcvikáři FC do uzávěrky prvního turnaje Purina Pro Plan Cupu, kterého se hodlá zúčastnit, jména a čísla licencí maximálně 8 psů, kteří budou toto družstvo v poháru reprezentovat;
 • Registrovanému družstvu, které tak neučiní, budou zaregistrováni pouze ti psi, kteří za něj závodili na prvním turnaji Purina Pro Plan Cupu, jehož se družstvo zúčastnilo;
 • Aby se družstvu výsledky turnaje započítaly do Purina Pro Plan Cupu, musí za něj na příslušném turnaji startovat nejméně 3 z takto zaregistrovaných psů;
 • Každý pes může být zaregistrován pouze v jednom družstvu. Pokud pes startuje na turnaji za jiné družstvo, než ve kterém je zaregistrován, není pro daný turnaj započítán do požadovaných 3 psů v žádném družstvu.

4. Bodování družstev

 • započítává se šest nejlepších časů, které družstvo zaběhlo v průběhu turnaje. Pořadí družstev v příslušném kole poháru se určí podle průměru těchto časů (družstvo s nejnižším průměrem se umístí jako první, družstvo s nejvyšším průměrem jako poslední). Takto dosažený průměr nemusí odpovídat skutečnému umístění družstev v turnaji;
 • družstvo s nejnižším průměrem časů získá n+5 bodů, následující vždy o jeden bod méně než předchozí družstvo, bez ohledu na divize, kde n je počet družstev, kterým se výsledek příslušného turnaje počítá do Purina Pro Plan Cupu (tj. česká registrovaná);
 • družstvu, které v průběhu turnaje nedokončilo alespoň šest běhů a nemá tedy započitatelných šest časů, bude spočítán průměr časů z běhů, které dokončilo, a umístí se až za všemi družstvy, které dokončily vyšší počet běhů;
 • družstvo s nejrychlejším časem závodu získá navíc 1 bod. Nejrychlejší čas se určuje pouze z časů družstev, kterým se výsledek příslušného turnaje počítá do Purina Pro Plan Cupu (tj. česká registrovaná);
 • každé družstvo, které překoná svůj dosavadní rekord (nejlepší čas), získá navíc 1 bod. Vícenásobné překonání rekordu družstva v rámci závodu nevede k dalšímu bodovému zisku;
 • každé družstvo, které překoná platný národní rekord, získá 3 body. Tyto body mohou být jednomu družstvu uděleny v jednom závodě pouze jednou, ale mohou být ve stejném závodě získány i dalšími družstvy.

5. Pravidla k rekordu družstva

 • nejlepším časem (rekordem) družstva se pro první turnaj zařazený do seriálu Purina Pro Plan Cup 2013 rozumí nejrychlejší čas, který družstvo dosáhlo na některém z oficiálních flyballových turnajů konaných v předchozích letech. Pro všechny další turnaje Purina Pro Plan Cup 2013 se rekordem družstva rozumí čas dosažený na oficiálním fb. turnaji v roce 2013, pokud je lepší než čas dosažený v předchozích letech;
 • zaběhne-li registrované družstvo svůj nový rekord na oficiálním zahraničním turnaji, je povinno tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 1 týdne po dosažení rekordu) písemně oznámit hlavnímu výcvikáři, aby bylo možné s tímto rekordem počítat při dalším bodování v poháru;
 • družstvu, které v roce 2012 ještě nezávodilo, se jako výchozí rekord započítá nejlepší čas dosažený na prvním z turnajů, kterého se v roce 2013 zúčastní. Znamená to, že družstvo může získat body za překonání svého rekordu až na druhém a každém dalším turnaji, kterého se zúčastní.

6. Vyhodnocení

 • Při vyhodnocování výsledků budou družstva rozdělena do tří divizí. Do první divize budou zařazeny družstva, která na kterémkoliv ze započítávaných turnajů budou mít průměr svých šesti nejlepších časů pod 19,00 sekund.
 • Do druhé divize budou zařazeny družstva, která na kterémkoliv ze započítávaných turnajů budou mít průměr svých šesti nejlepších časů pod 20,00 sekund a zároveň nad 18,999 sekundy.
 • Ostatní družstva budou zařazena do třetí divize;
 • Družstvo s nejvyšším součtem bodů z výše uvedených turnajů ze všech družstev příslušné divize se stává celkovým vítězem Purina Pro Plan Cupu příslušné divize;
 • Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr časů v uvedených turnajích;
 • Podmínkou pro zařazení do závěrečného vyhodnocení Purina Pro Plan Cupu je účast družstva min. na 3 započítávaných turnajích;
 • Výsledky Purina Pro Plan Cup 2013 budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Flyball Clubu ČR (http://www.flyball.cz) a vítězové slavnostně vyhlášeni na členské schůzi Flyball Clubu ČR konané v listopadu 2013.

7. Posuzování

Pro posuzování běhů na všech turnajích zařazených do Purina Pro Plan Cupu 2013 musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší.