Flyballové licence

K tomu, abyste mohli závodit ve flyballu, musíte mít licenci (viz. článek 2.8. Pravidel flyballu), ale nemusíte být členem Flyball Clubu ČR. Flyballové licence vydává FC ČR, každá licence se vztahuje ke konkrétnímu psovi a uvádí jeho indentifiakční údaje a výšku skokových překážek.

Kde vzít licenci
Abyste mohli získat licenci, je třeba dle platných pravidel flyballu zažádat minimálně 14 dní před prvním flyballovým turnajem, kterého se chcete zúčastnit o vydání tzv. dočasné licence. O tuto licenci nu nutno požádat:

Jak vyplnit žádost

Nápověda:
Registrační jméno psa = jméno, kterým, na psa voláte a pod kterým ho budete hlásit na všechny flyballové turnaje. Není možné, abyste měli v žádosti o licenci psa jménem Bára, a v přihlášce na turnaj Baruška – to už jsou dva různí psi, i když z vašeho pohledu jde stále o jednoho.

Typ žádosti
U typu žádosti musíte zvolit mezi dočasnou nebo platnou licencí.

Pokud máte psa malého až středního, kterého chcete nechat změřit, protože pravděpdobně bude mít výšku překážek nižší než 32,5 cm tedy délku ulny (loketní kosti) menší jak 17,51 cm, pak zvolíte Žádám o vystavení dočasné licence. Administrátor licencí psovi vydá dočasnou flyballovou licenci. V této licenci bude specifický znak “D” jako dočasná licence a její číslo bude mít 7 znaků lomených posledním dvojčíslím z roku, kdy byla licence vydána (např. CZD0666/17).

Pokud máte opravdu velkého psa a jste si jisti, že délka jeho ulny je 17,51 cm a více a že mu menší výška překážek než 32,5 cm opravu „nehrozí“, můžete v žádosti o licenci zaškrtnout políčko Žádám o vystavení platné licence – Velký pes. V tomto případě se Vás nebude týkat měření ulny na turnaji, kterého se poprvé zúčastníte. Psovi bude po uhrazení poplatku za vydání licence vystavena dočasná licence se specifickým znakem “V”.

Po vyplnění žádosti
Po vyplnění formuláře Vám bude na mail, uvedený v žádosti, zaslána automatická odpověď. Aby byla žádost platná, je třeba po odeslání vyplněného formuláře zaslat na účet FC ČR poplatek za vydání flyballové licence. Až po uhrazení poplatku bude Vaše žádost o vydání licence kompletní.

Trvalá licence pak bude psovi vydána až po kontrole identity psa (obou typech žádosti) a změření ulny – stanovení výšky skokové překážky (tato část se velkých psů netýká), to vše na oficiálním flyballovém turnaji.

Kontrola indetity
Kontrola identity se provádí načtením čipu v těla psa a kontrolou čísla oproti očkovacímu průkazu, případně kontrolou tetování oproti průkazu původu psa. Nepodaří-li se čip načíst, je třeba do následujícího turnaje, kterého se zúčastníte, ověřit umístění a funkčnost čipu (nejčastěji u veterinárního lékaře).

V případě nefunkčnosti či nenalezení čipu je třeba psa označit čipem novým, jinak pes nemůže na žádném dalším oficiálním turnaji závodit. Pro vystavení trvalé licence je však určující měření ulny až po úspěšné identifikaci psa. Pokud tedy budete mít u svého psa nefunkční či nenalezený čip, pak měření bude platné pouze pro turnaj, na kterém se pes změří. Na dalším turnaji je třeba nechat psa opětovně projít kontrolou identity a měřením. Pokud bude vše v pořádku, tak Vám poté bude vystavená trvalá licence.

Na co se připravit na prvním turnaji
Pokud jste řádně vyplnili žádost o vydání flyballové licence a zaplatili poplatek za její vydání, můžete vyrazit na první turnaj. Před zahájením turanaje je nutné se vždy dostavit na místo určené pořadatelem ať už ke kontrole identity a měření psa, či pouze ke kontrole identity. Pokud máte tedy vydanou licenci pro velkého psa, tak se i přesto musíte dostavit ke kontrole.

Měření
Měření psů probíhá na turnaji během (ranní) prezence družstev v prostoru k tomu určeném. Vaším úkolem je přivést psa (někdy je nutno nejprve vystát frontu, protože zájemců o změření bývá zejména na začátku sezóny hodně), na pokyn rozhodčího předložit očkovací průkaz ke kontrole identity psa a ohlásit se jménem družstva, za které na turnaji závodíte a registračním jménem psa. Pořadatel a rozhodčí si Vás totiž musí najít ve svých dokumetech, aby mohli naměřenou výšku psa ihned zaznamenat, a tím, že se takto nahlásíte, jim aspoň trochu pomůžete nezbytnou administrativu urychlit.

Poté připravíte psa na měření. Pes může při měření stát na zemi či na stole, anebo může být držen psovodem v náručí. Je na rozhodčím a pouze jednom psovodovi, aby společně našli takovou pozici, ve které se bude pes cítit co nejkomforněji a bude ho zároveň možné co nejpřesněji změřit. Je-li pes bázlivý, předem na to rozhodčího upozorněte a případně se s ním domluvte na postupu. Obvykle je dobré vzít s sebou na měření nějaký ten pamlsek, abyste mohli odpoutat psovu pozornost od těch divných věcí, co se budou dít u jeho tlapky.

Měření provádějí minimálně dva hlavní rozhodčí k tomu určení. Každý rozhodčí změří ulnu na jedné přední noze psa. Pokud se tímto měřením neshodnou na stejné výšce skokové překážky, vymění si pozice a přeměří ulnu nohy, která byla při prvním měření naměřená kratší. Jestliže se ani tentokrát neshodnou na stejné výšce skokové překážky, přeměří ulnu psovi třetí rozhodčí, jehož měření rozhodne.

Měření ulny


Je-li na turnaji přítomen pouze jeden hlavní rozhodčí, změří psovi obě ulny sám a podle kratší z nich stanoví příslušnou výšku skokové překážky pro daný turnaj. Na dalším turnaji, kterého se pes zúčastní, bude znovu změřen. Aby psovi mohla být určena definitivní výška skokové překážky, musí se na ní shodnout aspoň dva hlavní rozhodčí.

Jak vypadá flyballovou licence a kdy ji obdržíte
Po splnění všech výše uvedených podmínek – zaslání žádosti o licenci, zaplacení poplatku za její vydání, změření ulny psa na prvním turnaji a kontrole identity – je psovi vydána trvalá flyballová licence.

Číslo licence bude odvozeno od čísla dočasné licence. Písmeno „D“ však bude nahrazeno specifickým znakem označujícím, zda psovi náleží nebo nenáleží regulovaná výška překážek. U tzv. snižovačů bude specifickým znakem písmeno „R“ jako regulovaná. U psů měřených na plnou výšku překážek pak bude specifickým znakem písmeno „X“.

Od vystavení dočasné licence do doby vystavení trvalé licence (např. konají-li se v krátkém časovém sledu po sobě dva flyballové turnaje a licenci nebylo možné tak rychle vystavit) musí být pes měřen před každým turnajem.

Licenci jako takovou Vám administrátor předá na nejbližším flyballovém turnaji. Nebudete-li na něm přítomni, můžete se domluvit například s kolegou z družstva, aby vám ji vyzvedl. To, že Vaše žádost byla vyřízena, zjistíte i podle toho, že se Váš pes objeví v seznamu vydaných flyballových licencí.

Členství ve Flyball Clubu ČR
K tomu, abyste mohli žádat o licenci či závodit, nemusíte být členem FC ČR. Členství Vám však přinese mnohé výhody, například finanční – výrazně nižší poplatek za vydání licence a nižší startovné na turnajích. Také budete mít možnost na členských schůzích klubu ovlivňovat dění v českém flyballu. Sami si spočítejte, zda se Vám to vyplatí.

Věděli jste, že…

  • Flyballová licence je platná doživotně a je vydávána na psa, nikoliv na psovoda? Takže bude-li se psem chtít později závodit jiný psovod, nepotřebuje k tomu další licenci.
  • Psovod je povinen na požádání pořadatele či hlavního rozhodčího kdykoli během turnaje předložit flyballovou licenci psa nebo být schopen doložit, že řádně požádal o její vydání.
  • V odůvodněných případech (např: u agresivního psa nebo extrémně bázlivého psa) může rozhodčí označit psa za nezměřitelného, potom je psovi pro daný turnaj přiřazena maximální výška překážek.

Flyballové licence psa dle kohoutkové výšky pro případy zahraničních turnajů

Výbor FC ČR rozhodl o možnosti vydání flyballové licence psa dle kohoutkové výšky pro případy zahraničních turnajů. Měření psa dle kohoutkové výšky na zahraničním turnaji je uznáváno. Postup a formuláře naleznete v příloze.

Pokud byste potřebovali upřesnění či doplnění, kontaktujte, prosím, administrátora licencí.