Výbor

Pozor!

1) Člen výboru Sabina Koubková odstoupila ze své funkce ke dni 6. 12. 2020, její agendu dočasně zastřešuje Zuzana Pecháčková.
2) Člen výboru Nikola Stejskalová odstoupila ze své funkce ke dni 14. 3. 2021, její agendu převzala Alena Russová.
3) Člen výboru Zuzana Pecháčková taktéž oznámila odstoupení z funkce a to ke dni další členské schůze, tedy v současné chvíli ještě plní svou agendu.

Zuzana Pecháčková

Předseda klubu

zpechackova7@gmail.com
+420 725 052 792

Erbenova 67/23,
460 08 , Liberec 8

 • účastní se schůzí (valných hromad) ČKS a ČMKU,
 • ve spolupráci s jednatelem svolává schůze výboru (e-mailem, telefonicky),
 • ve spolupráci s jednatelem svolává členskou schůzi FC ČR (e-mailem, normální poštou +
 • zveřejněním na webu),
 • ve spolupráci s hlavním výcvikářem a s ostatními členy výboru připravuje vyhodnocení
 • Poháru,
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích se podílí na zajištění, organizaci a vedení
 • školení nových adeptů na rozhodčí a semináři rozhodčích,
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích vyhodnocuje testy rozhodčích,
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích vyhodnocuje působení hospitantů na
 • turnajích,
 • připravuje zprávu o činnosti klubu pro členskou schůzi,
 • propaguje flyball mezi kynologickou a nekynologickou veřejností,
 • aktivně se podílí na změnách pravidel flyballu a jejich interpretaci směrem k fb.
 • rozhodčím a fb. veřejnosti
 • zastupuje klub při jednání se sponzory,
 • oznamuje konání turnajů pořádaných FC ČR patřičným úřadům,
 • jedná za klub ve věcech smluvních,
 • účastní se schůzí komise klubů speciálního výcviku,
 • domlouvá dodání cen od sponzora pro jednotlivé pohárové turnaje a MČR,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Sabina Koubková

Koordinátorka rozhodčích
+420 702 516 103
sabi.ko@centrum.cz

Kostelní 4,
370 04, České Budějovice

Pozor

Sabina odstoupila z funkce, její agendu nyní dočasně spravuje Zuzana.

ve spolupráci s předsedou zajišťuje, organizuje a vede školení nových adeptů na rozhodčí
a seminář rozhodčích,

 • ve spolupráci s předsedou vyhodnocuje testy rozhodčích,
 • koordinuje účast hospitantů na jednotlivých fb. turnajích,
 • na základě podkladů od fb. rozhodčích vyhodnocuje působení hospitantů na turnajích,
 • navrhuje výboru ke schválení nové fb. rozhodčí,
 • zasílá administrátorovi licencí údaje potřebné k vystavení či obnovení licencí fb.
  rozhodčích,
 • zajišťuje kontaktní údaje fb. rozhodčích a zasílá je správci webových stránek ke
  zveřejnění v seznamu rozhodčích,
 • kontroluje rozpisy rozhodčích připravené pořadateli jednotlivých fb. turnajů, v případě
  potřeby navrhuje změny,
 • přijímá od pořadatelů jednotlivých turnajů žádosti o delegaci hlavních rozhodčích a
  zajišťuje jejich projednání ve výboru FC ČR,
 • aktivně se podílí na změnách pravidel flyballu a jejich interpretaci směrem k fb.
  rozhodčím a fb. veřejnosti,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
 • připravuje rozpis rozhodčích pro mistrovství ČR ve flyballu, v případě nutnosti
  koordinuje činnost rozhodčích v průběhu mistrovstv,
 • připravuje a navrhuje změny Řádu rozhodčích.

Alena Russová

Pokladní


Alena.kohl@seznam.cz
+420 724 096 797

Na rozhraní 380, 415 10 Teplice

 • vede účetnictví klubu,
 • zajišťuje proúčtování dotací od ČKS,
 • připravuje zprávu o hospodaření klubu pro členskou schůzi,
 • zpracovává a podává daňové přiznání finančnímu úřadu,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Jiří Kříž

Hlavní výcvikář

jiri.kriz7@gmail.com
+420 737 367 390

 • vede termínový kalendář flyballových akcí,
 • připravuje a navrhuje případné změn pravidel flyballu (prosinec – polovina ledna),
 • připravuje a navrhuje případné změny pravidel poháru (leden – únor),
 • vede tabulku nejlepších časů (po každém turnaji),
 • vede tabulku flyballových titulů (po každém turnaji),
 • registrace psů do poháru a kontrola jejich účasti (květen a pak po každém pohárovém a
  kvalifikačním turnaji),
 • zpracovává výsledky poháru a kvalifikace (po každém pohárovém a kvalifikačním turnaji),
 • zve kvalifikovaná družstva na MR,
 • přijímá přihlášky na MR,
 • připravuje podklady a tabulky k MR a následně výsledky,
 • připravuje pro členskou schůzi zprávu o výcviku,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
 • připravuje podmínky pro kvalifikaci na MR ve flyballu (leden – únor).

Hana Kropáčková

Jednatel, evidence členů, kontakt s ČKS

hakrop@seznam.cz

M. Chlajna 1279/3,
370 05 České Budějovice

 • vede seznam členů klubu,
 • před každým fb. turnajem poskytuje pořadateli ke dni uzávěrky turnaje aktuální seznam
 • členů klubu a zasílá ho ke zveřejnění správci webu na web FC ČR,
 • seznam členů klubu připravuje i pro členskou schůzi,
 • jedná s ČKS v souvislosti s odvody za členy klubu,
 • vyhotovuje zápisy z jednání, rozesílá je předsedovi klubu a případně KRK a zveřejňuje je
 • na internetu,
 • svolává členské schůze FC ČR, připravuje podklady (prezenční listina, hlasovací lístky),
 • archivuje dokumenty o čl. schůzi (usnesení, zápis apod.),
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Jindřich Silovský

Administrátor licencí a registru družstev

j.silda@seznam.cz
+420 724 994 257

Holečkova 19,
360 17, Karlovy Vary

 • přijímá žádosti o vydání licencí a na jejich podkladě vystavuje licence pro jednotlivé psy,
 • před každým fb. turnajem poskytuje pořadateli ke dni uzávěrky turnaje aktuální seznam
 • vydaných licencí a přijatých žádost o vydání licence,
 • na pokyn koordinátorky rozhodčích vydává licence novým rozhodčím a aktualizuje
 • licence stávajícím rozhodčím,
 • přijímá žádosti o registraci nového družstva, aktualizuje registr družstev,
 • vyhotovuje seznam psů, jejich psovod musí zažádat o licenci (zasílá aktuální verze správci
 • webu a pořadateli),
 • vyhotovuje seznam nedoměřených psů,
 • vyhotovuje seznam žádostí o licence a uhrazených poplatků (předává se pokladní FC ČR),
 • před vydáním licence ověřuje u pokladní, zda je žádost o vydání fb. licence uhrazena,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Libor Plášil

Poradce

libreaxp@gmail.com

 • sleduje vývoj v oblastech HW a SW a aplikuje jej ve vybavení pro flyball,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
 • podílí se na změnách pravidel flyballu,
 • sleduje vývoj v kynologii a příbuzných sportech a aplikuje získané poznatky na flyball.


Web Admin
Nikola Stejskalová
nikola.stejskalova@gmail.com