Pravidla flyballu

platná v České republice od 1. 3. 2021

Tato pravidla byla schválena výborem Flyball Clubu České republiky z. s. (dále jen „FC ČR“) a jsou závazná pro pořádání oficiálních flyballových turnajů v ČR. Vycházejí z mezinárodních pravidel flyballu (International Flyball Rules), belgických pravidel (BFB), pravidel Severoamerické flyballové asociace NAFA a pravidel FCI, přičemž jsou v některých bodech specificky upravena pro české podmínky.

OBSAH:

0 SLOVNÍČEK POJMŮ

1 PRAVIDLA ZÁVODŮ
1.1 Vybavení
1.1.1 Flyballové boxy
1.1.2 Míčky
1.1.3 Obojky
1.2 Skladba parkúru
1.2.1 Povrch
1.2.2 Bariéry
1.2.3 Skokové překážky
1.2.4 Uspořádání parkúru
1.3 Družstva
1.4 Výška překážek a měření psů
1.5 Rozhodčí
1.6 Organizace a zabezpečení turnajů
1.7 Zkušební běhy
1.8 Pravidla turnaje
1.8.1 Zařazení družstva do turnaje/pravidlo mezního času
1.8.2 Rozběh
1.8.3 Agresivní psi
1.8.4 Podmínky pro psy

1.8.5 Družstva veteránů
1.8.6 Dosažení rekordu
1.8.7 Výsledky
1.8.8 Flyballové tituly
1.8.9 Turnaje začátečníků
1.8.10 Neoficiální turnaje
1.9 Pravidlo sportovního chování (fair play)
1.10 Pravidla bezpečného pohybu po parkuru

2 ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
2.1 Uznané turnaje
2.2 Pořadatel
2.3 Rozhodčí
2.4 Klub
2.4.1 Přestupy psů mezi kluby při turnajích mimořádného významu
2.5 Družstvo
2.6 Soutěžní formuláře
2.7 Přijímání přihlášek
2.8 Flyballová licence
2.9 Členství ve Flyball Clubu ČR
2.10 Protesty
2.11 Turnaje mimořádného významu

3 ROZPIS ZÁVODŮ

0 SLOVNÍČEK POJMŮ

Běh – doba od startu prvního psa družstva do doběhu posledního psa družstva;
Rozběh – skládá se z několika běhů (dvou až pěti, podle toho, na kolik vítězných běhů se rozběh běží);
Kolo – rozběhy konané na stejné úrovni závodu;
Závod – typ soutěže během jednoho turnaje;
Turnaj – souhrn všech rozběhů a závodů konaných v určitém časovém období na jednom místě;
Závodník – termín pro dvojici složenou ze psovoda/ů a psa, kteří jsou společně uvedeni na startovní listině pro daný turnaj;
Psovod – spolu se psem tvoří „závodníka“. Psovod na turnaji může závodit s více psy v různých družstvech a být tak součástí více dvojic označovaných jako „závodník“;
Pes – spolu s psovodem tvoří „závodníka“. Pes na turnaji může běhat jen v jednom družstvu a tvořit jen jednu dvojici označovanou jako „závodník“;
Na dva vítězné běhy – když družstvo vyhraje dva běhy v rozběhu, stává se vítězem rozběhu a další běhy už se v rozběhu neběží;
Na tři vítězné běhy – když družstvo vyhraje tři běhy v rozběhu, stává se vítězem rozběhu a další běhy už se v rozběhu neběží;
Exhibiční účast – typ účasti v turnaji, kdy družstvo nezískává žádné body ani umístění, závodí jen pro zábavu a případně i za upravených podmínek (např. pokud družstvo nemůže skákat svou obvyklou výšku překážek a závodí na nižších překážkách apod.). Družstvo může prohlásit svou účast v turnaji za exhibiční kdykoliv v průběhu turnaje, avšak nemůže toto své rozhodnutí později (ve stejném turnaji) změnit.;
Electronic Judging System (EJS) – elektronický systém určený k měření času, odpočítávání startu a sledování střídání psů na startovní/cílové čáře;
Ulna – loketní kost přední končetiny psa.

1 PRAVIDLA ZÁVODŮ

1.1 Vybavení

1.1.1 Flyballové boxy

a) Každé družstvo je povinno zajistit si flyballový box, na kterém bude závodit;
b) Všechny boxy musí mít mechanický (ne elektrický) mechanismus;
c) Boxy mohou být libovolně natřeny či ozdobeny, pokud tím nepřekračují rozměry uvedené v bodě e);
d) Míček musí mít po odpálení z boxu volnou dráhu letu ne kratší než 61cm, měřeno od místa odpalu směrem ke startovní/cílové linii, a to ze všech děr;
e) Boxy musí splňovat následující požadavky:
• šířka boxu nesmí přesahovat 77 cm a výška 51 cm, měřeno od spodní plochy boxu, vyjma ochranné pryžové vrstvy a vnějších upevňovacích zařízení;
• hloubka boxu nesmí překročit 77 cm;
• základna, na které stojí nabíječ, může překročit hloubku 77 cm;
• ochranná pryžová vrstva nesmí přesahovat výšku boxu o více než 1,27 cm;
• box nesmí překročit žádný z výše uvedených rozměrů v žádném okamžiku závodu (včetně všech stálých součástek boxu, tj. „přenášecích“ madel, nabíjecích pák a mechanismů apod.);­
• nabíječ nesmí při běhu měnit nastavení boxu, s výjimkou nabíjení míčku nebo narovnání posunutého boxu;

  f) Zádržný systém na box.
• pořadatel může na turnaji použít zádržné systémy na box;
• v tomto případě má povinnost tuto skutečnost uvést v propozicích turnaje;
• družstvo je v tomto případě povinno použít takový box, který použití zádržného systému umožňuje. (pozn. box je třeba zabezpečit i proti posunu do stran)

1.1.2 Míčky

Každé družstvo musí mít k dispozici neděravé míčky libovolné barvy. Použity mohou být tenisáky různé velikosti nebo jiné míčky tohoto typu, a to v závislosti na velikosti psů. Tyto míčky musí mít podobné vlastnosti jako tenisáky, musí se tedy kutálet a skákat. Míčky nesmějí obsahovat pískátka, rolničky či jiné podobné zdroje zvuku.

1.1.3 Obojky

V celém prostoru konání turnaje je závodníkům zakázáno používat ostnaté či elektronické obojky nebo obojky, které je imitují. Tento prostor zahrnuje závodní parkúr, prostory pro diváky a prostory pro odložení psů. V prostoru závodního parkúru nejsou povoleny stahovací obojky ani ohlávky včetně tzv. „halties“. Povoleny jsou hladké obojky a postroje.

Poznámka: není možné kontrolovat dodržování tohoto bodu u nezávodících psů a u návštěvníků a jejich psů.

1.2 Skladba parkúru

Minimální doporučená velikost flyballového parkúru o dvou drahách je 35×10 metrů. Jeho součástí je i prostor určený pro rozhodčí.

1.2.1 Povrch

Pořádající klub musí zajistit odpovídající neklouzavý povrch na závodní dráze, u boxu a na startu.
V případě, že je závodní dráha umístěna na tvrdém povrchu nebo na koberci, kde hrozí nebezpečí spálení (sedření) tlapek psů, musí být na dráze položena neklouzavá podložka sahající od středové linie na obě závodní dráhy minimálně 1,37 m na každou stranu, a to v prostoru od startu k první skokové překážce a od poslední skokové překážky až k bariéře za boxy. Závodí-li se na trávě, hlíně nebo obdobném povrchu, není vypodložení nutné. Všechny závodní plochy musí být prosty výmolů a ostrých předmětů, které by mohly způsobit zranění psů a/nebo psovodů, tj. např. střepů či hřebíků.

1.2.2 Bariéry

Pořádající klub musí zajistit bariéru (o minimální výšce 61cm), jejíž zadní stěna je umístěna nejméně 1,52 m od přední hrany flyballového boxu tak, aby zabránila zakutálení míčků, ale zároveň tak, aby nebránila ve výhledu rozhodčímu ani divákům.
Tato bariéra musí být postavena i mezi boxy, a to až k čáře určující postavení boxů, aby se minimalizovalo riziko vzájemného rušení psů.
Za bariéry je možné umístit kbelíky s míčky, nástroje k upevnění boxu, kartáče apod.

1.2.3 Skokové překážky

Pořádající klub zajistí dvě sady regulérních flyballových skokových překážek pro každý parkúr na celou dobu trvání turnaje.
• Skokové překážky jsou bílé, kromě bočnic, které mohou mít jakoukoliv barvu. Vnitřní šířka skokové překážky je 77 cm, bočnice nesmí být vyšší než 91,5 cm a nižší než 61cm. Loga a/nebo nápisy na příčných laťkách jsou povoleny, kolem nich však musí zůstat 2,5cm bílý pruh na všech čtyřech stranách;
• Výška skokové překážky musí být nastavitelná ve 2,5 cm intervalech;
• Všechny laťky včetně základního prkna jsou zhotoveny z maximálně 12,7 mm silného plastu;
• Laťky, které jsou během závodu zlomeny nebo ohnuty, musí být odstraněny z prostoru parkúru;
• Každá překážka musí být v horní skokové části opatřena ochrannou vrstvou (pěnou apod.), která se započítává do výšky překážky. Pokud jsou laťky zhotoveny z pružného materiálu, kde nehrozí nebezpečí poranění psa (např. tzv. sintra), ochranná vrstva použita být nemusí;
• Výška skokových překážek se smí pohybovat v toleranci 0,6 cm od předepsaných rozměrů.

1.2.4 Uspořádání parkúru

a) Závodí se na dvou stejných závodních drahách v minimální vzdálenosti 4 m od středu jedné dráhy do středu druhé dráhy a maximální vzdálenosti 6 m od středu jedné dráhy do středu druhé dráhy. Mezi drahami smí být umístěn pouze elektronický rozhodovací systém (Electronic Judging System, EJS) a ukazatel skóre;
b) Závodní dráha zahrnuje i rozběhový prostor o minimální délce 15,55 m (měřeno od startovní čáry) a prostor za boxy v min. délce 1,52 m (měřeno od přední hrany boxu k bariéře). Pokud je v rozběhovém prostoru vyznačena vzdálenost od startovní čáry, musí být příslušné značky umístěny dostatečně daleko od prodloužené linie dráhy, tj. nejméně 1 m;
c) Konec rozběhového prostoru musí být vhodně označen, například tyčemi umístěnými tak, aby byla zachována bezpečnost pohybu na parkúru a zároveň jednoznačně určena hranice parkúru. Tyče musí být nejméně 1 metr vysoké, dobře viditelné a pokud možno z pružného materiálu;
d) Není-li možno dodržet požadovanou délku rozběhového prostoru, musí pořadatel před zveřejněním propozic turnaje požádat výbor FC ČR o výjimku. V případě udělení výjimky musí být informace o kratším rozběhovém prostoru jasně uvedena v propozicích turnaje; 
e) Vzdálenost startovní/cílové linie od první skokové překážky je 1,83 m; vzdálenost mezi jednotlivými skokovými překážkami je 3,05 m; vzdálenost poslední překážky od čáry určující postavení boxu je 4,575 m.

1.3 Družstva

 a) Každé družstvo se skládá minimálně ze 4 psů a 4 psovodů, maximálně však ze 6 psů a 6 psovodů a nabíječe boxu. Podle svých potřeb může mít družstvo pomocníka/pomocníky na sbírání míčků, zvedání shozených překážek a jinou pomoc družstvu za předpokladu, že jejich činnost nebude narušovat práci rozhodčích, družstva soupeře a že pomocníci nebudou pomáhat navádět psy na dráhu/z dráhy a porušovat pravidla. Hlavní rozhodčí může omezit počet pomocníků nebo usměrnit jejich činnost;
b) Z každého družstva startují v jednom běhu čtyři psi; další dva psi mohou být mimo prostor parkúru připraveni jako náhradníci. Nasazení náhradníků je věcí rozhodnutí družstva. Střídání je povoleno pouze po skončení každého běhu. Složení družstva (včetně náhradníků) musí být oznámeno před začátkem turnaje. Jakmile turnaj začne, není již možno složení družstva měnit;
c) Každý pes smí startovat pouze v jednom družstvu.

1.4 Výška překážek a měření psů

  a) Minimální výška skokové překážky je 15 cm, maximální 32,5 cm. Výška překážek se mění po 2,5 cm, takže možné výšky překážek jsou: 15 – 17,5 – 20 – 22,5 – 25 – 27,5 – 30 – 32,5 cm;
b) Výška skokové překážky pro psa se odvodí od délky jeho kratší ulny;
c) Výška překážek pro celé družstvo na daný běh se určí podle startujícího psa (nikoliv náhradníka), který má v družstvu stanovenou nejnižší výšku skokové překážky;

Tabulka pro převod délky ulny psů na výšku skokové překážky

délka ulny od-do (v cm)výška skoku (v cm)
0-1015
10.01-11.2517.5
11.26-12.520
12.51- 13.75 22.5
13.76-1525
15.01-16.2527.5
16.26-17.530
17.5132.5

d) Příslušná výška překážek je uvedena ve flyballové licenci psa. Pravidla pro získání licence jsou podrobně uvedena v bodě 2.8;
e) Agresivita psa během měření nebude tolerována;
f) V odůvodněných případech (např. u agresivního nebo extrémně bázlivého psa) může rozhodčí označit psa za „nezměřitelného“; potom je psovi pro daný turnaj přiřazena maximální výška překážek;
g) Měřením psů na turnaji jsou pověřeni minimálně dva hlavní rozhodčí.
◦ Každý rozhodčí změří ulnu na obou předních nohách psa;
◦ Rozhodčí se musí na jedné z nohou shodnout na stejné výšce skoku;
◦ Pokud však jeden z rozhodčích naměřil na druhé noze nižší výšku skoku, než na které se shodli na první noze, musí ulnu druhé nohy přeměřit třetí rozhodčí, jehož měření rozhodne;
◦ Je-li na turnaji přítomen pouze jeden hlavní rozhodčí, změří psovi obě ulny sám a podle kratší z nich stanoví příslušnou výšku skokové překážky pro daný turnaj. Na dalším turnaji, kterého se pes zúčastní, bude znovu změřen. Aby psovi mohla být určena definitivní výška skokové překážky, musí se na ní shodnout aspoň dva hlavní rozhodčí;
h) Měření musí předcházet identifikace psa pomocí ověření čísla čipu v jeho těle (případně viditelného tetování) s údaji uvedenými v jeho europasu či očkovacím průkazu. Nepodaří-li se čip načíst, musí psovod do následujícího turnaje, kterého se chce s tímto psem zúčastnit, ověřit jeho funkčnost a umístění. V případě nefunkčnosti je povinen nahradit jej čipem novým. Pro vystavení licence je rozhodující měření uskutečněné po úspěšné identifikaci psa;
i) Umístění prostoru pro měření psů určuje hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem turnaje. Měření je prováděno veřejně;
j) Délka ulny se měří jako vzdálenost od zápěstí k lokti. Nadloktí a předloktí by měly svírat úhel 90°;
k) Pes může při měření stát na zemi či na stole, anebo může být držen psovodem v náručí. Je na rozhodčím a pouze jednom psovodovi, aby společně našli takovou pozici, ve které se bude pes cítit co nejkomfortněji a bude ho zároveň možné co nejpřesněji změřit. Při měření psů v náručí psovoda je nutné dbát na to, aby se volný konec měřidla neopíral o břicho či zadní končetiny psa a neovlivňoval tak naměřenou hodnotu;
l) Hlavní rozhodčí pověření měřením zaznamenají naměřenou délku ulny psa, odpovídající výšku skoku a další potřebné náležitosti do záznamu o měření psů. Do tohoto seznamu mohou po dobu konání turnaje nahlédnout všichni účastníci. Po ukončení turnaje je seznam uložen u administrátora flyballových licencí;
m) Pokud některý rozhodčí během závodu zjistí, že družstvo závodí na jiné než odpovídající výšce překážek, družstvo ztratí všechny běhy zaběhnuté na této výšce překážek;
n) Hlavní rozhodčí může v průběhu závodu rozhodnout o novém přeměření psa, který má dočasnou licenci a podle něhož družstvo určuje výšku překážek. Pokud se ukáže, že původně naměřená výška překážek neodpovídá, družstvo nebude za předchozí běhy penalizováno, avšak od tohoto okamžiku musí závodit na odpovídající výšce překážek;
o) Hlavní rozhodčí je oprávněn kdykoli během turnaje zkontrolovat identitu (čip/tetování) kteréhokoli ze závodících psů. Nejde-li načíst čip nebo má-li pes nečitelné tetování a tato skutečnost nebyla při prezenci zaznamenána v tabulce měřených psů, resp. psů, jejichž čip/tetování bylo při prezenci kontrolováno, nebo neodpovídá-li číslo čipu/tetování žádnému psovi z dotčeného družstva, nesmí pes dále v turnaji pokračovat. Má-li hlavní rozhodčí podezření, že se jednalo o záměrný podvod (záměnu psů), navrhne komisaři turnaje vyloučení celého družstva z turnaje. Vyloučené družstvo se umístí v příslušné divizi jako poslední. Pokud se jedná o závod Round Robin, ztrácí družstvo všechny dosažené body ve prospěch svých soupeřů.
Hlavní rozhodčí musí o tomto incidentu do tří dnů po turnaji písemně informovat výbor, který je oprávněn rozhodnout o případných sankcích pro provinivší se družstvo. Jedná-li se o psa s trvalou českou flyballovou licencí, bude mu změněna zpět na dočasnou. Před dalším turnajem, kterého se bude chtít pes zúčastnit, musí mít čip funkční a bude-li číslo čipu jiné, než bylo uvedeno v původní licenci (např. kvůli přečipování), musí být pes přeměřen. Jedná-li se o psa vedeného v registru/seznamu zahraničních psů, bude tato skutečnost do registru poznamenána. Před dalším turnajem, kterého se bude chtít pes zúčastnit, musí mít čip funkční a bude-li číslo čipu jiné, než bylo v registru původně uvedeno (např. kvůli přečipování), musí být pes přeměřen;
p) Psovod může požádat výbor o přeměření psa.
• Svou žádost musí písemně (emailem) doručit správci licencí minimálně 14 dní před turnaje, na kterém bude chtít psa přeměřit;
• Správce licencí změní jeho licenci na dočasnou (CZD) a tím informuje i pořadatele, že při přejímce dojde k přeměření daného psa;
• Současně se žádostí musí psovod složit kauci 500 Kč na účet FC ČR;
• Součástí přeměření je i kontrola identity psa (načtení čipu/kontrola tetování);
• Pokud psovi bude určena měřením jiná výška překážek, než měl původně uvedenou v licenci, bude kauce psovodovi vrácena na jeho účet do 14 dnů po skončení turnaje. V opačném případě propadne kauce FC ČR.

1.5 Rozhodčí

a) Závod dvou družstev posuzuje minimálně pět rozhodčích;
b) Dva startovní rozhodčí (jeden pro každé družstvo, avšak je možné použít i dva startovní rozhodčí pro každé družstvo) jsou na startovní čáře otočeni čelem k sobě. Dva boxoví rozhodčí (jeden pro každé družstvo) se nacházejí na úrovni čáry určující postavení boxů, s dobrým výhledem na nabíječe, avšak tak, aby nerozptylovali psy. Pátým rozhodčím je hlavní rozhodčí, který vydává pokyn ke startu a posuzuje průběh závodu;
c) Boxoví a startovní rozhodčí zůstávají při běhu na svém místě; psi mohou rozhodčí oběhnout a míčky od rozhodčích odražené zůstávají ve hře. Hlavní zodpovědností startovních a boxových rozhodčích je dohlížet na případná porušení pravidel v jim příslušející části dráhy;
d) Pozice hlavního rozhodčího je mezi závodními drahami, obvykle v prostoru mezi startovní čárou a místem, odkud se rozbíhá první pes, tak, aby měl co nejlepší výhled na obě dráhy. Je‑li to nutné, může hlavní rozhodčí měnit svou pozici, pokud tím neovlivní závodící družstva.
O vítězi běhu rozhoduje hlavní rozhodčí. Před rozhodnutím se může poradit se startovními a boxovými rozhodčími, případně nahlédnout do výstupů EJS. Používání videozáznamu pro účely určení vítěze běhu není přípustné. Není-li použit EJS, spolurozhoduje hlavní rozhodčí o vítězi běhu se startovními rozhodčími;
e) Není-li EJS funkční, startuje hlavní rozhodčí každý běh pravidelným odpočítáváním při dodržení intervalu cca 1 sekunda. V pravomoci hlavního rozhodčího je pověřit tímto odpočítáváním jinou způsobilou osobu. V tom případě je doporučeno postavit tak, aby se mohla plně soustředit na rovnoměrné odpočítávání;
f) Rozhodčí signalizují (při použití EJS rozsvícením světelné kontrolky; není-li EJS funkční, pak zdvižením ruky nejméně na 3 sekundy), kteří psi z družstva mají běh opakovat. Je na zodpovědnosti každého psovoda signál zaznamenat a běh zopakovat;
g) Je-li nutné běh přerušit, dá hlavní rozhodčí znamení píšťalkou. Hlavní rozhodčí běh přeruší v případě narušení jeho průběhu či ohrožení bezpečnosti;
h) V případě znečištění parkúru psem nebo v případě neopodstatněné agresivity psa či psovoda rozhodne hlavní rozhodčí o vítězství v příslušném běhu ve prospěch družstva soupeře;
i) Je-li běh přerušen a má být znovu odstartován, může hlavní rozhodčí s ohledem na bezpečnost a zdraví psů povolit jejich vystřídání;
j) Startovní rozhodčí:
• zaznamenávají, kteří psi startují v příslušném běhu, a vítězství/porážky družstva v jim příslušné dráze;
• signalizují porušení pravidel;
k) Rozhodčím, kteří jsou na turnaji pověřeni posuzováním, není dovoleno konzumovat v průběhu závodního dne alkohol ani jiné látky negativně ovlivňující pozornost a schopnost soustředění. V případě pochybností je pořadatel oprávněn provést kontrolu a při pozitivním výsledku přijmout opatření ke zdárnému průběhu turnaje. Po skončení turnaje je pořadatel povinen o incidentu písemně informovat výbor;
l) Po uzávěrce turnaje výbor deleguje z řad licencovaných hlavních rozhodčích tzv. komisaře turnaje. Hlavní činností komisaře je kontrolovat, zda jsou dodržována všechna pravidla, a to před turnajem, během něj i po něm. Komisař turnaje je oprávněn na základě žádosti hlavního rozhodčího příslušné divize rozhodnout sporné situace, které nastaly při rozběhu. Jeho výklad je závazný pro všechny zúčastněné strany. Hlavní rozhodčí má možnost se na komisaře obrátit kdykoliv v průběhu konání turnaje. Jedná-li se o turnaj mimořádného významu, kontroluje komisař turnaje také splnění všech povinností pořadatele vůči sponzorovi. Přítomnost komisaře turnaje nezbavuje hlavní rozhodčí povinnosti kontroly parkuru dle bodu 2.3 těchto pravidel.

1.6 Organizace a zabezpečení turnajů

a) V případě, že se družstvo nedostaví na start nejpozději do tří minut po plánovaném začátku rozběhu, přičemž vše ostatní je připraveno, může hlavní rozhodčí rozhodnout o kontumační prohře tohoto družstva;
b) Pořadatel může určit časový limit, který bude dodržován mezi všemi rozběhy a během kterého se družstva musí připravit ke startu. Zpravidla to bývají dvě minuty, tento limit však může být změněn po dohodě s hlavním rozhodčím. Časový limit se začíná měřit po ukončení rozběhu a po signálu rozhodčího, který by neměl být vydán dříve, než doběhnuvší družstva opustí doběhový prostor. Po vypršení limitu začíná další rozběh. Časový limit může být prodloužen, pokud je psovod současně rozhodčím turnaje. V takovém případě se ostatní členové družstva postarají o to, aby byl pes rozhodčího včas přiveden k parkúru a rozhodčí/psovod mohl začít přípravu bez velké časové ztráty;
c) Družstvo, které vyhraje kolo kontumačně, musí přesto odběhnout minimální požadovaný počet běhů, ať již proti formálnímu soupeři, nebo samo;
d) Pokud družstvo, které kontumačně prohraje, neprokáže patřičný důvod neúčasti, může být pořadatelem turnaje vyloučeno z další účasti v turnaji;
e) Družstvo je povinno připravit se k dalšímu běhu bez zbytečného zdržování. Při prvním porušení tohoto pravidla udělí hlavní rozhodčí družstvu varování. Každé další porušení pravidla znamená pro družstvo ztrátu běhu;
f) Družstvo nelze do turnaje přihlásit exhibičně, avšak řádně přihlášené družstvo může svou účast kdykoliv v průběhu turnaje prohlásit za exhibiční. Toto rozhodnutí pak již nemůže v dalším průběhu turnaje změnit. Od toho okamžiku družstvo nezískává žádné body a v závodě bude klasifikováno jako poslední, může však v závodě pokračovat, pokud tím neovlivňuje výkon družstva soupeře nebo neporušuje pravidla. Veškeré časy, které družstvo zaběhlo do okamžiku, než začalo závodit exhibičně, zůstávají v platnosti;
Exhibičně závodící družstvo má povoleny tyto výjimky z pravidel:
• menší počet závodících psů (minimálně však tři);
• jakákoliv výška překážek v rozmezí od 15 do 32,5 cm.

1.7 Zkušební běhy a start

a) Během celého závodního dne je zakázán trénink na závodní dráze, s výjimkou zkušebních běhů před zahájením rozběhu. Trénink během turnaje znamená kontumační ztrátu běhu pro družstvo. Je však možno trénovat mimo parkúr, pokud to neruší ostatní družstva;
b) Zkušební běhy je možno zahájit v okamžiku, kdy jsou na dráze přítomna obě družstva. Družstvo, které je na dráze přítomno dříve než družstvo soupeře, si může nastavit odpovídající výšku překážek a připravit box;
c) Je-li určen časový limit pro přípravu družstev podle bodu 1.6 b), je možné zahájit zkušební běhy po signálu rozhodčího, bez ohledu na to, zda je druhé družstvo již přítomno na dráze. Je však potřeba přitom dbát na zásady bezpečnosti;
d) Zkušební běhy mohou absolvovat pouze psi zapsaní ve startovní listině družstva;
e) Hlavní rozhodčí může družstvu během rozběhu výjimečně povolit zkušební běh pro náhradního psa, pokud družstvo muselo vystřídat některého ze svých psů v důsledku napadení agresivním psem, nebo v důsledku jiné mimořádné události;
f) Před prvními dvěma rozběhy družstva v závodě (bez ohledu na typ závodu, který se běží) může kapitán družstva požádat hlavního rozhodčího o zkušební start, který nebude počítán jako chybný. Musí tak učinit během přípravy družstva k rozběhu nebo nejpozději ve chvíli, kdy ji hlavní rozhodčí ukončí. Poté, co hlavní rozhodčí zahájí rozběh, již není možné zkušební start povolit.

1.8 Pravidla turnaje

1.8.1 Zařazení družstva do turnaje/pravidlo mezního času

Minimální počet družstev v jedné divizi jsou čtyři.
a) Zařazení družstva do turnaje (divize) je možné následujícími způsoby:
A. na základě vstupního času uvedeného každým družstvem v jeho přihlášce do turnaje. V tom případě je mezní čas (break-out time) celé divize o 0,7 sekundy nižší než nejlepší vstupní čas družstva v divizi. Pro divize s nejlepším vstupním časem nižším než 20,00 s  je mezní čas celé divize o 0,5 sekundy nižší než nejlepší vstupní čas družstva v divizi;
B. na základě nejrychlejšího času dosaženého družstvem během posledních tří oficiálních turnajů (před datem uzávěrky přihlášek), které proběhly podle těchto pravidel (nebo pravidel odpovídající pravidlům FCI), uvedeného v tabulce nejrychlejších časů, kterou zpracovává a zveřejňuje výbor FC ČR. Mezní čas divize je o 0,7 sekundy nižší než nejlepší čas v divizi. Pro divize s nejlepším vstupním časem nižším než 20,00 s  je mezní čas celé divize o 0,5 sekundy nižší než nejlepší vstupní čas družstva v divizi.
Poznámka: pro zařazení do turnajů mimořádného významu (dle bodu 2.11) může být počet započítávaných nejrychlejších časů upraven.
Pokud není čas uvedený v tabulce nejrychlejších časů pro družstvo reprezentativní (např. z důvodu změny sestavy apod.), může družstvo uvést do přihlášky jiný čas (tzv. referenční). Je-li referenční čas družstva vyšší (horší) než čas náležící družstvu podle tabulky nejrychlejších časů, nevztahuje se na toto družstvo pravidlo o mezním času divize a jeho referenční čas je zároveň jeho individuálním mezním časem.
Je-li referenční čas družstva nižší (lepší) než čas náležící družstvu podle přehledu nejrychlejších časů, není tento čas brán jako mezní čas a pro družstvo platí stejné pravidlo mezního času jako pro družstva zařazená do divizí na základě nejrychlejšího času.
Registrované družstvo, které nemá platný čas v tabulce nejrychlejších časů (ještě nezávodilo, anebo je jeho poslední čas starší šesti měsíců, počítáno ke dni uzávěrky turnaje), bude do turnaje zařazeno podle referenčního času, který uvede v přihlášce. Tento referenční čas nebude počítán jako individuální mezní čas družstva.
U neregistrovaného (příležitostného) družstva je referenční čas vždy počítán jako jeho individuální mezní čas.
Zahraniční družstvo je povinno doložit svůj nejrychlejší čas pomocí tzv. ranking listu své země, nebo výsledkovými listinami z posledních turnajů, kterých se v daném roce zúčastnilo. Pokud není čas, který je v nich pro družstvo zapsán, reprezentativní (např. z důvodu změny sestavy apod.), může družstvo uvést do přihlášky jiný čas (tzv. referenční). Je-li referenční čas družstva vyšší (horší) než čas v tzv. ranking listu/výsledovkách, nevztahuje se na toto družstvo pravidlo o mezním času divize a jeho referenční čas je zároveň jeho individuálním mezním časem.
Je-li referenční čas družstva nižší (lepší) než čas náležící družstvu v tzv. ranking listu/výsledovkách, není tento čas brán jako mezní čas a pro družstvo platí stejné pravidlo mezního času jako pro družstva zařazená do divizí na základě nejrychlejšího času.
Není-li zahraniční družstvo schopno dokladovat svůj nejrychlejší čas některým z výše uvedených způsobů, bude do turnaje zařazeno s referenčním časem, který bude zároveň jeho individuálním mezním časem.

b) Pravidlo mezního času:
• pokud není EJS funkční, pravidlo mezního času neplatí;
• družstvo, které překročí/prolomí mezní čas své divize nebo svůj individuální mezní čas, ztrácí běh;
• toto pravidlo se nevztahuje na družstva závodící v první divizi;
• družstvo, které třikrát prolomí mezní čas své divize, ztrácí nárok na umístění v turnaji a bude klasifikováno jako poslední;
• čas, kterým družstvo prolomilo mezní čas, nebude evidován jako rekord družstva a na jeho základě nebudou psům uděleny žádné flyballové tituly. Bude však zaznamenán do výsledkových listin a následně do tabulky nejrychlejších časů vedené FC ČR, a pro zařazení do dalších turnajů bude použit stejně jako jakýkoliv jiný čas uvedený v této tabulce. Pokud družstvo prolomí mezní čas během jednoho turnaje vícekrát, bude mu do tabulky nejrychlejších časů zaznamenán nejnižší z takto dosažených časů;
• pokud mezní čas prolomí v jednom běhu obě družstva, jsou obě klasifikována jako poražená (ztrácející běh);
• pokud v jednom běhu jedno z družstev prolomí mezní čas, vítězí druhé družstvo, a to i v případě, že svůj běh nedokončilo (neopravilo chyby);
• pokud rozhodčí přehlédne, že vítězné družstvo prolomilo mezní čas, a rozběh již byl ukončen, bude tato skutečnost zohledněna dodatečně a družstvo, které prolomilo mezní čas, ztrácí běh. Dojde-li tím k nerozhodnému výsledku, bude dodatečně přidán odpovídající počet běhů, aby se zjistil vítěz rozběhu.
c) Pravidlo minimálního čistého času:
• pokud není na parkuru funkční EJS s počítačem, toto pravidlo neplatí;
• toto pravidlo se nevztahuje na družstva závodící v první divizi;
• družstvo, které zaběhne bezchybný běh a dosáhne v něm čistého času (dále jen „CT“ =clean time) o více jak 0,3 sekundy lepšího, než je mezní čas divize, ztrácí běh;
• všechna družstva v divizi mají stejnou hranici, kterou nesmí čistým časem překročit, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají individuální mezní čas;
• tento běh bude do výsledovek zapsán jako „CT (celkový čas)“ a prohra, a zároveň bude zapsán do seznamu prolomených mezních a čistých časů;
• čas, kterým družstvo v takovémto běhu zaběhne, nebude evidován jako rekord družstva a na jeho základě nebudou psům uděleny žádné flyballové tituly. Bude však zaznamenán do výsledkových listin a následně do tabulky nejrychlejších časů vedené FC ČR, a pro zařazení do dalších turnajů bude použit stejně jako jakýkoliv jiný čas uvedený v této tabulce;
• pokud CT prolomí v jednom běhu obě družstva, jsou obě klasifikována jako poražená (ztrácející běh);
• pokud v jednom běhu jedno z družstev prolomí CT, vítězí druhé družstvo, a to i v případě, že svůj běh nedokončilo (neopravilo chyby);
• pokud rozhodčí přehlédne, že vítězné družstvo prolomilo CT, a rozběh již byl ukončen, bude tato skutečnost zohledněna dodatečně a družstvo, které prolomilo CT, ztrácí běh. Dojde-li tím k nerozhodnému výsledku, bude dodatečně přidán odpovídající počet běhů, aby se zjistil vítěz rozběhu.

1.8.2 Rozběh

a) běh:
Pes může startovat z klidové polohy nebo letmým startem. Každý pes musí překonat všechny čtyři skokové překážky v řadě, spustit box a vrátit se s míčkem v tlamě přes všechny čtyři skokové překážky a startovní/cílovou linii. Další pes z družstva smí protnout startovní/cílovou linii jakoukoliv částí těla nejdříve v okamžiku, kdy předchozí pes protnul linii startu/cíle jakoukoliv částí těla (obvykle čenichem).
b) porucha boxu:
Poruchu boxu signalizuje nabíječ ihned hlavnímu rozhodčímu tak, že ve vzpřímeném postoji za boxem zkříží ruce nad hlavou, nebo se postaví před box. Hlavní rozhodčí zastaví běh a box přezkouší. Pokud je dle názoru hlavního rozhodčího box porouchaný, běh bude odstartován znovu. Pokud je box shledán v pořádku, družstvo tento běh ztrácí.
Nemá-li družstvo k dispozici jiný box a jeho porouchaný box není možné v rozumném čase opravit, družstvo ztrácí zbývající běhy v tomto rozběhu. Pokud dojde k opakované poruše boxu (nebo k poruše boxu náhradního), družstvo ztrácí všechny zbývající běhy v tomto rozběhu.
c) vyvenčení psa:
Pokud se pes při běhu vyvenčí v prostoru parkúru, družstvo ztrácí tento běh. Pokud se v prostoru parkúru vyvenčí před zahájením běhu, ztrácí družstvo následující běh. Pokud se vyvenčí po skončení rozběhu, družstvo ztrácí první běh z následujícího rozběhu, který má absolvovat. Pokud se pes vyvenčí v prostoru parkúru po skončení posledního rozběhu dané divize, ztrácí družstvo poslední běh.
d) práce nabíječe:
S výjimkou zkušebních běhů, sbírání zakutálených míčků, nabrání zásoby míčků pro aktuální běh, nastavování výšky překážek nebo nabíjení boxu musí stát nabíječ za boxem ve vzpřímeném postoji. Může přitom povzbuzovat pouze verbálně, a to tak, aby nerušil družstvo soupeře. V této pozici zůstává nabíječ až do doby, kdy hlavní rozhodčí určí výsledek rozběhu.
Pokud nabíječ poruší dle mínění hlavního rozhodčího výše uvedená pravidla, může družstvo ztratit běh.
Pokud podle mínění hlavního rozhodčího nabíječ nedovoleně pomáhá psovi (s výjimkou situace uvedené v části f), musí pes svůj běh opakovat.
e) povolená pomoc:
Pokud pes odpálí míček z boxu a při pokusu o jeho chycení zarazí míček zpět do boxu, může nabíječ znovu nastavit odpalovací mechanismus a umožnit tak psovi míček opětovně odpálit (bez penalizace). Jedině v tomto případě smí nabíječ dát psovi signál k sešlápnutí pedálu boxu.
Pokud se míček dostane za hranici parkúru a pes jej dokáže přesto přinést bez cizí pomoci a za dodržení všech ostatních pravidel, není to chyba. V případě pomoci diváka, psovoda, nabíječe či jiných osob musí pes běh opakovat.
f) rozptylování:
Členové družstva nesmí žádným způsobem rozptylovat soupeřící družstvo ani házet psům žádné předměty (tj. míčky, hračky apod.) v prostoru parkuru (bod. 1.2.4). Členové družstva musí sbírat zakutálené míčky. Po prvním porušení tohoto pravidla následuje varování, druhé a každé další porušení tohoto pravidla kdykoliv během rozběhu má za následek ztrátu běhu.
Pískání na psy může být považováno za rozptylování.
g) pamlsky/jídlo:
V prostoru parkúru je všem účastníkům zakázáno používání pamlsků či jídla. V případě porušení tohoto pravidla může hlavní rozhodčí rozhodnout o penalizaci družstva ztrátou běhu.
h) ohrožení bezpečnosti:
Pokud dojde dle názoru hlavního rozhodčího při běhu k ohrožení bezpečnosti některého z účastníků závodu, běh je přerušen a znovu odstartován.
i) porušení pravidel závodů:
Psi, kteří poruší pravidla, musí svůj běh opakovat po doběhu zbývajících psů družstva, a to v pořadí, v jakém původně startovali. Pokud družstvo nedodrží dané pořadí, není to považováno za nedovolený trénink, ale čas dosažený v tomto běhu není uznán jako platný. Porušení pravidel mající za následek opakovaný běh psa jsou následující:
• chybný start – pokud pes nebo psovod protne startovní/cílovou linii jakoukoliv částí těla (ať už na zemi nebo ve vzduchu) dříve, než začne měření času na dráze (než se rozsvítí zelené světlo na startovním semaforu);
• předčasné střídání/míjení – je signalizováno EJS a startovním a/nebo hlavním rozhodčím. Není-li EJS funkční, signalizuje chybu startovní rozhodčí;
• vynechaná skoková překážka;
• pes nepřekoná s míčkem všechny překážky v řadě;
• pes vezme míček z boxu, aniž by spustil odpalovací mechanismus boxu;
• pes nepřinese míček za startovní/cílovou linii;
• nedovolená pomoc nabíječe, diváka nebo psovoda;
• psovod nebo pomocník při běhu protne/překročí startovní/cílovou linii kteroukoliv částí svého těla nebo nějakým předmětem. Výjimka: postavení shozené skokové překážky nebo sbírání zakutálených míčků (psovod ani pomocník však nesmí vejít mezi brány EJS, jinak je to posuzováno jako chyba).
Pokud pes při vbíhání na dráhu nepřekročí startovní/cílovou čáru, není to posuzováno jako chyba a pes může okamžitě běžet znovu (tj. nemusí se zařadit na konec družstva mezi psy opravující chybu).
j) shozené skokové překážky:
Družstvo, jehož pes (psi) shodí jednu nebo více skokových překážek, není penalizováno za předpokladu, že všichni psi překonají překážky, jako by tyto stály. Pomocník družstva nebo psovod smí shozené překážky postavit, pokud tím nenaruší plynulost běhu ani nebude psa na překážku(y) navádět. Rovněž přitom nesmí vejít mezi brány EJS.
k) narušení běhu:
Pokud pes nebo kterýkoliv člen družstva naruší běh soupeřícího družstva, ztrácí provinivší se družstvo běh. Rušení zahrnuje ovlivňování na závodní dráze, v jí přilehlých částech, stejně jako v prostoru, kde psi čekají na start. Rušení je definováno jako bránění/odvádění pozornosti psa soupeřícího družstva od jeho běhu. Pokud pes honí zakutálený míček v dráze soupeře, nemusí to být považováno za rušení.
Pokud se pes, který dokončil svůj běh, vrátí zpět na dráhu, nepovažuje se toto za chybu, pokud tím nenaruší běh soupeře.
Pokud dojde k narušení běhu vnějším faktorem mimo parkúr a toto narušení nemá nic společného s probíhajícím během, bude běh opakován.
l) cíl:
Běh vyhrává to družstvo, jehož (všichni) psi dříve řádně překonají trať. Měření času končí v okamžiku, kdy poslední startující pes družstva protne cílovou linii jakoukoliv částí těla.
m) vítěz – určení vítěze běhu:
Je-li běh posuzován s pomocí EJS, je vítěz vyrovnaného běhu určen na základě porovnání časů naměřených EJS. Pokud jsou dosažené časy obou družstev shodné na jednu setinu vteřiny (0,01 s), určí hlavní rozhodčí jako výsledek běhu remízu.
Je-li běh měřen ručně (např. je-li EJS porouchané), musí o výsledku běhu jednomyslně rozhodnout hlavní rozhodčí a startovní rozhodčí, a to na základě jejich vizuálního vjemu (na cílové linii), nikoliv na základě ručně naměřeného času. Neshodnou-li se startovní rozhodčí na výsledku, hlavní rozhodčí se s nimi poradí a buď vyhlásí vítěze nebo remízu/nerozhodný výsledek běhu.
Situace výslovně neuvedené v těchto Pravidlech řeší rozhodčí tak, aby jeho rozhodnutí odpovídalo duchu Pravidel. Rozhodnutí musí být založeno na jeho zkušenostech a být co nejvíce spravedlivé. Bezpečnost psů a ostatních účastníků je vždy na prvním místě.

1.8.3 Agresivní psi

a) Není-li pes vyprovokován a kousne v prostoru parkuru jiného psa nebo člověka, nebo ohrožuje-li jiného psa nebo člověka, ať už tím, že na něj útočí, nebo tím, že pokračuje v agresivním chování a stupňuje jej, může být vyloučen do konce turnaje;
b) Pes, který na parkuru napadne a zraní člověka nebo psa, bude z turnaje okamžitě vyloučen;
c) Zranění, které pes neúmyslně způsobil svému psovodovi (např. při chytání hračky psovodem držené), není považováno za ohrožení či napadení a není tudíž důvodem k vyloučení psa z turnaje;
d) Vyloučit psa z turnaje je oprávněn hlavní rozhodčí příslušné divize nebo komisař turnaje. Před rozhodnutím se může poradit s dalšími rozhodčími;
e) Všichni rozhodčí jsou v průběhu turnaje povinni dbát na to, aby nedocházelo k přehlížení agresivního chování psů, které není dobrou vizitkou flyballu jako sportu;
f) O vyloučení psa z turnaje musí být neprodleně informován kapitán družstva a pořadatel turnaje. Vyloučený pes bude zřetelně označen ve výsledkové listině družstva a nesmí již nastoupit do dalších rozběhů ani do zkušebních běhů;
g) Osoba, která psa z turnaje vyloučila (hlavní rozhodčí nebo komisař turnaje), je povinna o této skutečnosti nejpozději do tří dnů od ukončení turnaje písemně informovat výbor FC ČR, a to prostřednictvím formuláře „Záznam o vyloučení psa z turnaje“. Je na zodpovědnosti reportující osoby, aby si včas zajistila veškerá data potřebná k úplnému vyplnění formuláře;
h) Výbor FC ČR následně vyloučení projedná, k čemuž si může podle potřeby vyžádat stanovisko rozhodčích, kteří byli incidentu přítomni, komisaře turnaje, kapitána družstva a příslušného psovoda. Může použít i videozáznam, je-li tento k dispozici;
i) Na základě získaných informací rozhodne výbor FC ČR o způsobu, jakým bude pes sankcionován. Jedná-li se o první přestupek psa a nedošlo-li při incidentu ke zranění, je minimální možný trest zákaz startu na nejbližším oficiálním flyballovém turnaji. Jedná-li se o opakovaný přestupek psa a nedošlo-li při incidentu ke zranění, rozhodne výbor FC ČR o zákazu startu na více turnajích;
j) Pokud pes zranil člověka nebo jiného psa a jedná se o jeho první přestupek, bude vyloučen z účasti na oficiálních turnajích minimálně na jeden rok od incidentu. Jedná-li se o opakovaný přestupek se zraněním, bude pes doživotně vyloučen z účasti na oficiálních turnajích a bude mu odebrána flyballová licence;
k) Pes, který byl vyloučen z turnaje dle písm. a) nebo b) tohoto bodu, se nesmí zúčastnit žádného oficiálního turnaje do doby, než výbor FC ČR ukončí projednávání jeho přestupku a o výsledku písemně informuje příslušného psovoda a kapitána družstva.

1.8.4 Podmínky pro psy

a) Použití bandáže k ochraně či prevenci zranění (například chrániče/bandáže paspárků) je u psa možné;
b) Pokud dle názoru hlavního rozhodčího pes kulhá, hárá, není zcela zotaven ze zranění nebo nemoci nebo pokud by neměl z jiného podobného důvodu na turnaji startovat, hlavní rozhodčí ho z turnaje vyloučí.
Hlavní rozhodčí je oprávněn prohlédnout kteréhokoliv psa kdykoliv v průběhu turnaje.

1.8.5 Družstva veteránů

• Pořadatel může podle své úvahy a podle naplnění kapacity turnaje umožnit účast jednoho či více družstev veteránů, která poběží svůj samostatný závod nebo pouze samotný rozběh;
• Rozběh těchto družstev předchází jednotlivým částem turnaje (Round Robin, Double Elimination apod.) a je zároveň i testem funkčnosti a připravenosti EJS a drah;
• Počet běhů v rozběhu určuje pořadatel, stejně jako způsob vyhodnocení závodu veteránů. Pořadatel musí mít přitom na paměti skutečnost, že prioritou je umožnit psům-veteránům běh v závodní atmosféře;
• Družstvo veteránů by za jeden závodní den nemělo běžet více než 12 běhů. Příklad formátu závodů pro čtyřčlennou divizi veteránů: dopoledne Rychlostní zkouška, dvě kola na tři běhy, tj. 6 běhů; odpoledne Knock-Out na dva vítězné běhy, tj. maximálně 6 běhů, celkem tedy maximálně 12 běhů za celý den;
• Za družstvo veteránů může závodit pouze pes starší 8 let;
• Pes, který závodí za družstvo veteránů, nesmí na stejném turnaji závodit za jiné družstvo, ať již registrované nebo neregistrované;
• Pes závodící za družstvo veteránů musí mít platnou licenci (dle bodu 2.8 těchto Pravidel).
Družstvo veteránů má povoleny následující výjimky z pravidel:
• nemusí být vytvořena divize, zúčastnit se může např. jen jedno družstvo;
• závodí se na minimální výšce překážek, bez ohledu na složení družstva;
• menší počet závodících psů (minimálně však dva). Pokud závodí dvě družstva proti sobě, musí být počet závodících psů shodný;

1.8.6 Dosažení rekordu

Rekord družstva či český rekord je možné uznat, pokud:
• byla při běhu dodržena tato Pravidla flyballu (na českém turnaji) či pravidla FCI (na zahraničním turnaji);
• byl dosažen na oficiálním flyballovém turnaji;
• byl zaběhnut registrovaným českým družstvem;
• byl dosažený čas naměřen pomocí EJS.
Zaběhne-li družstvo nový český rekord, musí hlavní rozhodčí zkontrolovat tyto náležitosti:
• délku dráhy;
• výšku překážek;
• umístění EJS na startovní/cílové čáře a jeho správnou funkci;
• odpal všech velikostí míčků ze všech otvorů boxu;
• umístění a rozměry boxu;
• u psů s dočasnou licencí jim příslušející naměřenou výšku skoku.

1.8.7 Výsledky

Pořádající klub musí zveřejnit výsledky turnaje (časy běhů, výhry/prohry) co nejdříve po doběhu daného rozběhu/závodu.

1.8.8. Flyballové tituly

a) Flyballový titul FlyX může získat pes, který byl aktivním členem registrovaného družstva (tj. přímo startoval v příslušném běhu), jež dosáhlo na oficiálním flyballovém turnaji času odpovídajícího zde uvedeným podmínkám;
b) Čas musí být změřen elektronicky. Čím nižší je dosažený čas, tím vyšší je hodnota titulu;
c) Každý psovod sám sleduje, na který z uvedených titulů má jeho pes nárok; okamžikem splnění těchto podmínek je oprávněn tento titul u svého psa používat;
d) Výbor FC ČR vede seznam, ve kterém jsou uvedeny nejvyšší tituly získané jednotlivými psy;
e) Držitelé titulů nebudou FC ČR oficiálně vyhlašováni ani nijak odměňováni.
Tituly:
• Fly15 – družstvo dosáhlo času mezi 15,00 a 15,99 sekundami;
• Fly16 – družstvo dosáhlo času mezi 16,00 a 16,99 sekundami;
• Fly17 – družstvo dosáhlo času mezi 17,00 a 17,99 sekundami;
• Fly18 – družstvo dosáhlo času mezi 18,00 a 18,99 sekundami;
• Fly19 – družstvo dosáhlo času mezi 19,00 a 19,99 sekundami;
• Fly20 – družstvo dosáhlo času mezi 20,00 a 20,99 sekundami;
• Fly21 – družstvo dosáhlo času mezi 21,00 a 21,99 sekundami.

1.8.9 Turnaje začátečníků

• Pořadatel může uspořádat turnaj dvojic či trojic určený výhradně pro začínající psy a psovody. Takový turnaj je možné zařadit do termínového kalendáře FC ČR jako uznaný, pořadatel je však povinen postupovat v souladu s bodem 2.2 těchto pravidel;
• Formát turnaje a počet běhů určuje pořadatel, a to s ohledem na věk a zkušenosti účastníků turnaje;
• Pořadatel je povinen připravit formát turnaje tak, aby v jeho průběhu nedošlo k přetěžování psů způsobenému příliš vysokým počtem běhů. Pokud turnaj sestává z více závodů konaných během jednoho dne (např. ST+DE), nesmí být ve vyřazovací části turnaje počet dvojic/trojic v divizi vyšší než šest;
• Pořadatel turnaje začátečníků je povinen v co největší míře dodržovat Pravidla flyballu. Pokud se od nich odchýlí, nesmí to být na úkor bezpečnosti závodníků či jejich zdraví. Musí mít přitom na paměti skutečnost, že hlavním cílem turnaje je umožnit začínajícím psům získání zkušeností a běh v závodní atmosféře;
• Psi závodící na turnaji začátečníků si musí požádat o vystavení dočasné licence (viz bod 2.8). U psů mladších 15 měsíců bude provedena jejich identifikace, ale měření ulny nemůže být použito pro vydání flyballové licence. U psů starších 15 měsíců se postupuje v souladu s bodem 1.4 těchto pravidel;
• Pes, který závodí ve dvojici či trojici na turnaji začátečníků, nesmí ve stejný den závodit za družstvo (ať již registrované nebo neregistrované) na uznaném turnaji.

1.8.10 Neoficiální turnaje

Turnaje nezařazené do termínového kalendáře FC ČR jsou považovány za neoficiální. Takové turnaje nejsou podporovány FC ČR a nemohou být posuzovány rozhodčími s platnou licencí.

1.9 Pravidlo sportovního chování (fair play)

a) Jedním z hlavních cílů flyballu je podporovat spolupráci a sportovní atmosféru během tréninků, soutěží a vystoupení se psy. Tato spolupráce se má aktivně projevovat během všech akcí a soutěží. Účastníci mají být vždy milí a zdvořilí. V žádném případě nesmí být agresivní vůči svému psovi, vůči rozhodčímu, divákovi, pořadateli, zástupci FC ČR či členům jiného družstva, a to ani na parkúru, ani mimo něj;
b) Trénink i flyballový turnaj mají vždy probíhat s ohledem na prospěch psa a dobrou pověst flyballu jako sportu. Špatné zacházení se psem ani přehnané ukázňování psa nejsou v zájmu flyballu. Použití stimulantů či dopingu je zakázáno;
c) Rozhodčí musí být vstřícní, avšak nestranní a pevní, a musí mít hlubokou znalost pravidel. Musí si počínat tak, aby měli všichni účastníci stejné možnosti a nikdo nebyl upřednostňován. Rozhodčí by měli na parkúru vystupovat tak, aby byli nedílnou součástí závodu a nikoliv středem pozornosti;
d) Účastníci jsou povinni respektovat pravidla flyballu včetně pravidel sportovního chování a dodržovat je;
e) Případný protest během soutěže musí být podán diskrétním způsobem, aby nevrhal špatné světlo na flyball jako sport;
f) Za hrubé porušení pravidel sportovního chování nebo hrubé zacházení se psem, ať už s vlastním, či kteréhokoliv jiného účastníka turnaje, může být družstvo (nebo psovod) vyloučeno z turnaje. O vyloučení rozhodne hlavní rozhodčí po poradě s odpovědnou osobou pořadatele. Hlavní rozhodčí je povinen po skončení turnaje o incidentu písemně informovat výbor FC ČR.

1.10 Pravidla bezpečného pohybu po parkuru

• Během rozběhu mohou být na parkúru přítomni jen závodníci, pomocníci družstev a rozhodčí;
• Fotografové a kameramani mohou být na parkúru na základě domluvy s hlavním rozhodčím pouze v případě, že neovlivní výkon družstev;
• Všechny osoby zdržující se během rozběhu na parkuru se musí striktně řídit pokyny rozhodčích, jinak budou z parkuru vykázány;
• Od okamžiku zahájení přípravy k rozběhu až po jeho ukončení hlavním rozhodčím nesmí být na parkúru přítomny děti ve sportovních kočárcích, autosedačkách, nosítkách nebo v náručí;
• Členové závodících družstev a jejich pomocníci nesmí přecházet přes dráhu soupeřova družstva v průběhu přípravy a následně od okamžiku, kdy toto družstvo signalizovalo hlavnímu rozhodčímu svou připravenost ke startu, do ukončení daného běhu hlavním rozhodčím. Porušení tohoto pravidla může být posouzeno jako vědomé ohrožení bezpečnosti a družstvo může ztratit běh;
• Družstva a jejich pomocníci jsou povinni přicházet před rozběhem na parkúr z té strany, na které v příslušném rozběhu působí. Po jeho ukončení urychleně opustí doběhový prostor a umožní tak přípravu dalšímu družstvu. Opuštění parkúru se řídí stejným pravidlem jako příchod, tj. po straně, na které družstvo působilo. Porušení tohoto pravidla může být posouzeno jako vědomé ohrožení bezpečnosti a družstvo může ztratit běh. Pořadatel je povinen zajistit přístup na parkúr v souladu s tímto pravidlem, tedy z obou stran. Výjimka je možná pouze u omezeného prostoru, na kterém je parkur umístěn (např. v hale). V takovém případě může být umožněn přístup pouze jedním vchodem a výše uvedená povinnost družstev neplatí.

2 ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

2.1 Uznané turnaje

a) Uznány mohou být pouze ty turnaje, které jsou nejméně s dvouměsíčním předstihem nahlášeny do termínového kalendáře vedeného FC ČR a na něž FC ČR deleguje hlavního rozhodčího;
b) Uznané turnaje musí být uspořádány v souladu s těmito Pravidly flyballu a s Řádem ochrany psů při flyballových turnajích. U turnajů začátečníků jsou možné odchylky, které však nesmí být na úkor bezpečnosti závodníků či jejich zdraví;
c) Turnajů se mohou zúčastnit všechna plemena psů s průkazem původu i bez něj. Všichni psi musí být starší 15 měsíců. Výjimka je možná u turnaje začátečníků. Zahraniční závodníci se mohou turnajů zúčastnit.
V průběhu turnaje musí být dodržen Řád ochrany psů při flyballových turnajích a s ním související předpisy na ochranu zvířat proti týrání. Pro flyball platí Charta proti dopingu. Od závodníků se očekává korektní chování.

2.2 Pořadatel

a) Pořadatelem flyballového turnaje může být právnická i fyzická osoba. Pořadatel je povinen dodržet ustanovení těchto Pravidel flyballu a Řádu ochrany psů při flyballových turnajích. Zajišťuje organizaci turnaje od jeho přípravy přes průběh až po vyhodnocení a zodpovídá za něj. Odpovědnou osobou, která zodpovídá za přípravu a průběh turnaje, je osoba takto výslovně uvedená v propozicích akce, případně která požádala o zařazení akce do termínového kalendáře vedeného výborem FC ČR. Tato osoba (dále jen ,,pořadatel“) musí být také uvedena v žádosti, kterou pořadatel s dostatečným předstihem před konáním turnaje předloží orgánům veterinární správy a následně obci, kde se akce koná. Bez schválení místního úřadu nelze turnaj uskutečnit, jinak se pořadatel vystavuje právnímu postihu;
b) Nejméně 8 týdnů před pořádáním turnaje je pořadatel povinen požádat výbor FC ČR o zařazení turnaje do termínového kalendáře a nejpozději dva dny po uzávěrce turnaje zaslat výboru FC ČR žádost o delegaci hlavního rozhodčího/rozhodčích s uvedením konkrétních jmen navržených rozhodčích. Výbor FC ČR návrh delegace projedná a o výsledku neprodleně informuje pořadatele. Delegovaného hlavního rozhodčího/ rozhodčí pořadatel obratem uvědomí, že byl pro turnaj delegován. Zajistí a informuje startovní rozhodčí, pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci;
c) Pořadatel má právo změnit termín, případně zrušit turnaj, je však povinen nejméně 4 týdny předem o tom výbor FC ČR a rozhodčí informovat. Má také právo upravit startovné tak, aby byli zvýhodněni členové FC ČR a pořádající organizace, registrovaná družstva a podobně;
d) Do 5 pracovních dnů od data skončení turnaje je pořadatel povinen odeslat pověřenému členovi FC ČR (obvykle hlavnímu výcvikáři) kompletní výsledkové listiny doplněné všemi náležitostmi, a to v elektronické podobě. Do 10 pracovních dnů od dne skončení turnaje odvede na účet FC ČR stanovený poplatek za každého závodníka a zašle pokladní FC ČR jmenný seznam zúčastněných závodníků s vyznačením výše odvodu za každého z nich.

2.3 Rozhodčí

a) Pořadatel je povinen včas zajistit pro svůj turnaj dostatečný počet rozhodčích, nejméně však jednoho hlavního a dva startovní rozhodčí, a stejný počet náhradních rozhodčích. Doporučuje se tolik rozhodčích, aby každý z nich mohl posuzovat pouze jednu divizi či maximálně dvě málopočetné divize (po 4 družstvech). U divizí s vyšším počtem družstev (např. 8 či více) je naopak doporučeno rozdělit posuzování mezi více rozhodčích;
b) Osoba vykonávající funkci hlavního či startovního rozhodčího na flyballových turnajích v ČR musí mít platnou licenci rozhodčího vydanou FC ČR. Podmínky pro získání této licence jsou specifikovány v Řádu rozhodčích flyballu.
Zahraniční rozhodčí mohou funkci hlavního či startovního rozhodčího na flyballových turnajích v ČR vykonávat v případě, že výbor FC ČR schválí jejich delegaci;
c) Boxoví rozhodčí a pomocníci startovního rozhodčího licenci mít nemusí, avšak pořadatel by se měl snažit zajistit pro svůj turnaj takové rozhodčí, kteří absolvovali školení rozhodčích pořádané FC ČR. Hlavní rozhodčí je před zahájením turnaje seznámí s jejich povinnostmi a s pravidly a je zodpovědný za jejich dodržování;
d) Rozhodčí, který na turnaji nezávodí ani žádnému družstvu nenabíjí, může během jednoho závodu posoudit maximálně 26 rozběhů. Rozhodčí, který na turnaji závodí či nabíjí některému družstvu, může během jednoho závodu posoudit maximálně 19 rozběhů. U jednodenních turnajů, kde v jeden den proběhnou dva závody, může nezávodící/nenabíjející rozhodčí posoudit celkem maximálně 32 rozběhů za den, a závodící/nabíjejí rozhodčí celkem maximálně 26 rozběhů za den. Pořadatel turnaje je zodpovědný za zajištění takového počtu posuzujících rozhodčích, který umožní dodržení tohoto pravidla;
e) Dojde-li těsně před turnajem nebo v jeho průběhu k nečekané absenci či indispozici některého rozhodčího a tento nemůže dále posuzovat, jeho rozběhy převezme náhradní rozhodčí. Není-li možné pokrýt náhradním rozhodčím všechny rozběhy, může je posoudit rozhodčí z jiné divize. Pokud by to pro něj znamenalo překročení maximálního počtu posouzených rozběhů, je pořadatel povinen nejprve získat písemný souhlas (možno i elektronicky) nejméně dvou členů výboru FC ČR;
f) Hlavní rozhodčí je před zahájením turnaje povinen zkontrolovat (případně přeměřit) parkúr (umístění a výšku překážek, bariéry, rozměry závodní dráhy, povrch, bezpečnost). Všechny rozměry musí odpovídat těmto pravidlům. Startovní/cílová čára musí být dobře viditelná.

2.4. Klub

Klubem se rozumí místní cvičiště, které je uvedeno v žádosti o registraci flyballového družstva. Identifikační číslo klubu sestává z označení země (CZ) a tří číslic (např. 001). Tento kód je zároveň základem registračních čísel družstev nahlášených příslušným klubem. Za kód se dále při registraci přidávají písmena dle abecedního pořadí. První zaregistrované družstvo z každého klubu je označeno písmenem A (např. CZ001A), druhé písmenem B, atd.
Kluby průběžně informují FC ČR o svém právním statutu (jsou-li zapsaným spolkem, pobočným spolkem apod.) a o zdroji informací (nejčastěji webové stránky), kde se dá dohledat, kdo je podle jejich normativů oprávněn za klub jednat.

2.4.1 Přestupy psů mezi kluby při turnajích mimořádného významu

Výbor FC ČR může v pravidlech Českého poháru nebo v Koncepci MČR ve flyballu upravit za jakých podmínek může pes přestoupit do jiného klubu během sezony.

2.5 Družstvo

Oficiálního flyballového turnaje uvedeného v termínovém kalendáři FC ČR a konaného na území České republiky se mohou zúčastnit všechna níže uvedená družstva:
a) registrovaná družstva
◦ registr družstev vede výbor FC ČR především za účelem ochrany názvů družstev;
◦ zástupce klubu/družstva (kapitán, vedoucí družstva) může výboru FC ČR zaslat žádost o registraci (na předepsaném formuláři) a zaplatit registrační poplatek;
◦ názvy zaregistrovaných družstev jsou chráněny a výbor FC ČR je povinen dbát na to, aby žádné jiné družstvo nebylo zaregistrováno pod stejným názvem. U družstev z jednoho klubu je možné použít pro několik družstev shodnou část názvu (zpravidla jako určení klubu nebo lokality, z něhož družstva pocházejí, např. Bouráci Dolní Lhota, Fanatici Dolní Lhota apod.);
◦ každý název družstva má tři spoluvlastníky:
1/3 klub (místo původu družstva, tj. např. centrum psí výchovy, klub, OSA atd., zastoupené vedoucím družstva/vedoucím flyballového výcviku)
1/3 kapitán družstva
1/3 většina členů družstva, kteří za družstvo závodili na posledním turnaji předcházejícímu registraci či přeregistraci (u družstev, která již závodila) či jej založila (u družstev, která ještě nezávodila)
2/3 z výše uvedených mají právo na jméno družstva. Sporné případy řeší výbor FC ČR;
◦ zaregistrované družstvo je povinno uvádět své registrační číslo v přihláškách do turnaje;
◦ družstvo je povinno udržovat údaje v registru družstev v aktuální podobě a okamžitě hlásit změny, které v průběhu roku nastaly;
◦ družstvo, které není ke dni uzávěrky turnaje uvedeno v registru družstev, je považováno za družstvo příležitostné;
b) příležitostná družstva
◦ tato družstva nejsou uvedena v registru družstev FC ČR;
◦ výsledky těchto družstev se nezapočítávají do Českého flyballového poháru;
◦ rekordy zaběhnuté těmito družstvy nebudou uznány;
◦ psi závodící v těchto družstvech nemohou získat žádné flyballové tituly (např. FLYX);

c) družstva veteránů
• tato družstva nejsou uvedena v registru družstev FC ČR;
• výsledky těchto družstev se nezapočítávají do Českého flyballového poháru;
• tato družstva se nemohou kvalifikovat na Mistrovství ČR ve flyballu;
• rekordy zaběhnuté těmito družstvy nebudou uznány;
• psi závodící v těchto družstvech nemohou získat žádné flyballové tituly (např. FLYX);
d) Zahraniční družstva se mohou turnajů zúčastnit bez registrace.

2.6 Soutěžní formuláře

a) přihláška družstva do turnaje musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
◦ název družstva a jeho registrační číslo;
◦ vstupní nebo referenční čas družstva (po dohodě s pořadatelem lze tento údaj doplnit dodatečně, avšak nejpozději v den uzávěrky přihlášek do turnaje);
◦ jméno vedoucího družstva a jeho kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail);
◦ jméno kapitána;
◦ jméno nabíječe;
◦ jména všech přihlašovaných psů a psovodů;
◦ čísla licencí všech přihlašovaných psů a jim příslušející výšky překážek;
◦ pořadatelům se doporučuje použít vzorový formulář přihlášky zpracovaný výborem FC ČR;
b) výsledková listina družstva musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
◦ datum a místo konání turnaje, případně jeho název;
◦ název družstva a jeho registrační číslo;
◦ divizi, do které je družstvo zařazeno;
◦ mezní čas družstva / divize;
◦ jméno kapitána;
◦ jméno nabíječe;
◦ jména všech přihlášených psů a psovodů z družstva;
◦ čísla licencí všech přihlášených psů a jim příslušející výšky překážek;
◦ u psů, kteří mají vydanou jen dočasnou licenci, je třeba do kolonky „kontrola“ doplnit naměřenou výšku překážek, a to ve všech listech, kde jsou tito psi uvedeni;
◦ pořadatelům se doporučuje použít vzorový formulář výsledkové listiny zpracovaný výborem FC ČR.

2.7 Přijímání přihlášek

a) Maximální počet družstev, která se mohou zúčastnit jednodenního turnaje pořádaného na jednom parkúru, je 18. Vyšší počet družstev je pro jednodenní turnaj přípustný pouze v případě, že pořadatel zajistí více parkúrů a odpovídající počet rozhodčích a pomocníků. Maximální počet družstev pro vícedenní turnaj se řídí pravidlem 18 družstev/1 parkúr/1 den;
b) Přihlášky do turnaje musí být přijímány podle data odeslání přihlášky;
c) Přihláška družstva je platná pouze pokud družstvo včas uhradilo startovné v odpovídající výši;
d) Řádně přihlášené družstvo se zaplaceným startovným má nárok na vrácení startovného pořadatelem v případě, že není do turnaje z kapacitních důvodů přijato;
e) Registrovaná družstva z pořádajícího klubu (organizace) se mohou turnaje zúčastnit bez omezení;
f) Pořadatel musí být kdykoliv schopen doložit data a způsoby přihlášení jednotlivých družstev, aby bylo možno zkontrolovat správnost pořadí přijetí přihlášek;
g) Zahraniční družstva mohou být na turnaj přijata bez ohledu na výše uvedená pravidla;
h) Rozdělení družstev do divizí musí být provedeno s maximálním ohledem na vstupní / referenční časy družstev, pokud možno tak, aby rozdíl mezi prvním a posledním družstvem v divizi nebyl větší než 0,75 s;
i) Do tří dnů po uzávěrce přihlášek a rozdělení družstev do divizí je pořadatel povinen zveřejnit na svých webových stránkách přehled divizí se vstupními / referenčními časy družstev, mezními časy a rovněž formát závodu, který bude pro jednotlivé divize použit. Totéž je povinen zaslat správci webových stránek FC ČR;
j) Družstva, která odřeknou účast v turnaji, budou nahrazena družstvy, která nebyla do turnaje přijata z důvodu nedostatku kapacity (podle pořadí došlých přihlášek). Odřekne-li družstvo účast až po zveřejnění seznamu divizí, je pořadatel oprávněn přijmout na jeho místo družstvo, které se bude svým vstupním / referenčním časem nejvíce blížit času odstoupivšího družstva (bez ohledu na datum odeslání přihlášky), aby bylo možno zachovat již zveřejněnou strukturu divizí;
k) Pořadatel má právo odmítnout přihlášku družstva, které se v minulosti na jeho turnaji chovalo nesportovně či výrazným způsobem zkomplikovalo uspořádání jeho turnaje (např. zrušení účasti družstva těsně před turnajem bez závažného důvodu). K tomuto odmítnutí může dojít za následujících podmínek:
• nejpozději do jednoho měsíce od skončení turnaje musí pořadatel písemně požádat výbor o možnost nepřijetí provinivšího se družstva na další turnaj, který pořádá;
• výbor žádost projedná, a buď ji zamítne jako neodůvodněnou, anebo schválí. V obou případech písemně vyrozumí pořadatele i dotyčné družstvo;
• před dalším turnajem téhož pořadatele, na který se provinivší se družstvo přihlásí, je pořadatel povinen výbor písemně informovat, že se to družstvo přihlásilo, a že využije svého práva ho nepřijmout. Tuto informaci výbor pouze bere na vědomí;
l) Pořadatel má právo nevrátit startovné družstvu, které se v období sedmi dnů před zahájením turnaje odhlásí celé nebo odhlásí některého již přihlášeného psa. Pokud je termín uzávěrky přihlášek pro turnaj kratší než sedm dní před zahájením turnaje, je konečným datem pro nevrácení peněz termín uzávěrky;
m) Družstvo je povinno nejpozději při prezenci pravdivě nahlásit pořadateli turnaje psy a psovody, kteří je budou na příslušném turnaji vést, a uhradit za ně startovné v odpovídající výši;
n) Je-li u psa nahlášeno více psovodů, z nichž každému podle propozic turnaje přísluší jiná výše startovného (člen/nečlen FC ČR), uhradí družstvo vyšší z obou částek;
o) V případě neplánované změny psovoda během turnaje (např. z důvodu úrazu či nevolnosti) je družstvo povinno neprodleně nahlásit tuto změnu pořadateli a doplatit případný rozdíl ve výši startovného, pokud změnou psovodů vznikl;
p) Družstvo, které včas nenahlásí změnu psovoda z člena FC ČR na nečlena a neuhradí příslušný rozdíl startovného, ztratí nárok na zisk bodů z daného turnaje do Poháru a do kvalifikace na Mistrovství České republiky.

2.8 Flyballová licence

a) Každý pes účastnící se oficiálního flyballovýho turnaje musí mít vydanou flyballovou licenci nebo dočasnou flyballovou licenci. Licence jsou vystavovány jen v elektronické podobě;
b) Flyballová licence může být vydána pouze psovi staršímu 15 měsíců. Dočasná flyballová licence může být vydána i psovi mladšímu;
c) Flyballová licence se vztahuje k psovi, což znamená, že psa může na turnaji vést libovolný psovod, aniž by bylo nutno žádat o vydání nové licence;
d) Psovod je povinen minimálně 14 dní před prvním flyballovým turnajem, kterého se chce se psem zúčastnit, požádat administrátora flyballových licencí o vydání dočasné licence a uhradit poplatek s tím spojený. Výši poplatku za vydání licence stanoví výbor FC ČR;
e) Na základě zaplacené žádosti bude psovi vydána dočasná flyballová licence. V této licenci bude specifický znak „D“ jako dočasná a její číslo bude mít 7 znaků lomených posledním dvojčíslím z roku, kdy byla licence vydána. (např. CZD0666/17);
f) Flyballová licence bude psovi vydána v elektronické podobě automaticky až po změření ulny, stanovení výšky skokové překážky, na které se shodnou dva hlavní rozhodčí a zkontrolování identity psa (viz bod 1.4). Číslo licence bude odvozeno od čísla dočasné licence. Písmeno „D“ bude nahrazeno specifickým znakem označujícím, zda psovi náleží nebo nenáleží regulovaná výška překážek (např. CZR0666/17 nebo CZX0666/17). U psů zvlášť velkého vzrůstu může psovod v žádosti o vydání licence tuto skutečnost uvést a nemusí pak absolvovat měření ulny. Musí však nejpozději při prvním turnaji, kterého se zúčastní, projít kontrolou identity psa. Až poté mu bude vydána licence se specifickým znakem „V“ (např. CZV0666/17);
g) Od vystavení dočasné licence do doby vystavení elektronické flyballové licence (např. konají-li se v krátkém časovém sledu po sobě dva flyballové turnaje a licenci nebylo možné tak rychle vystavit) musí být pes měřen před každým turnajem. Aktuální výška překážek se odvíjí od skutečnosti naměřené před příslušným turnajem;
h) Pořadatel je povinen zajistit, že se turnaje zúčastní pouze psi s platnou flyballovou licencí a že všichni psi s dočasnou licencí budou před zahájením turnajem změřeni;
i) U zahraničního účastníka, který má licenci vydanou jiným národním flyballovým klubem, může pořadatel rozhodnout o uznání této licence a psa nepřeměřovat. Uznat lze pouze licence vydané na základně měření ulny přední nohy psa. U zahraničního účastníka bez platné licence nebo s licencí vydanou na základě měření kohoutkové výšky je pořadatel povinen zajistit změření psa, jemuž přísluší regulovaná výška překážek. Nezměření psi zahraničních účastníků budou během turnaje bráni jako psi, jimž přísluší neregulovaná výška překážek;
j) Psi zahraničních účastníků, kteří byli před oficiálním turnajem konaným v ČR změřeni na regulovanou výšku překážek (dle bodu 1.4) a jejichž identita byla ověřena (mikročip, tetování), mohou být zaneseni do registru zahraničních závodníků vedeného výborem FC ČR. Před dalším turnajem, kterého se zúčastní, již nemusí být znovu měřeni. U psů neuvedených v registru zahraničních závodníků je pořadatel před zahájením turnaje povinen zajistit kontrolu identity (mikročip, tetování).

2.9 Členství ve Flyball Clubu ČR

Podmínky členství v FC ČR jsou podrobně upraveny ve stanovách FC ČR.

2.10 Protesty

Protesty při turnaji lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení těchto pravidel. Protest se podává pořadateli turnaje zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu rozhoduje odpovědná osoba turnaje spolu s hlavním rozhodčím, zástupcem výboru FC ČR a zástupcem KRK (jsou-li přítomni), za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.
Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor FC ČR. Originál protestu musí být přiložen.
Nesouhlasí-li družstvo s verdiktem startovního či hlavního rozhodčího, může kapitán družstva po skončení běhu sdělit hlavnímu rozhodčímu své výhrady. Je na rozhodnutí hlavního rozhodčího, uzná-li připomínky kapitána jako opodstatněné či nikoliv a změní-li své rozhodnutí, případně požádá o posouzení situace komisaře turnaje. Proti konečnému rozhodnutí hlavního rozhodčího, resp. rozhodnutí komisaře turnaje, však není možné protestovat. Pokud družstvo přesto nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího a domnívá se, že je v zásadním rozporu s těmito Pravidly, může po skončení turnaje zaslat výboru FC ČR písemný podnět k prošetření činnosti rozhodčího. Podnět musí být podložen nevratnou zálohou ve výši stanovené výborem.
Shledá-li výbor podnět jako oprávněný, je povinen přijmout příslušná opatření ke zlepšení činnosti rozhodčího, avšak v žádném případě nemůže dojít k dodatečné změně výsledků turnaje, na němž k prohřešku došlo.

2.11 Turnaje mimořádného významu

a) Český flyballový pohár (dále jen „Pohár“):
◦ jedná se o seriál flyballových turnajů konaných na území ČR v průběhu jednoho kalendářního roku;
◦ pohár nese název podle aktuálního sponzora soutěže;
◦ o zařazení turnaje do Poháru musí pořadatel písemně požádat výbor FC ČR, a to nejpozději do konce předchozího kalendářního roku;
◦ konkrétní podmínky pro daný ročník Poháru (systém bodování apod.) určuje výbor FC ČR;
b) Mistrovství České republiky ve flyballu:
◦ koná se jedenkrát ročně, a to na podzim;
◦ pořadatelem mistrovství je FC ČR ve spolupráci s některým z lokálních flyballových klubů (družstev);
◦ konkrétní podmínky kvalifikace (systém bodování apod.) a formát vlastního mistrovství stanoví výbor FC ČR v samostatném předpisu, zveřejněném před začátkem závodní sezony;
◦ k účasti na mistrovství budou písemně pozvána kvalifikovaná družstva. Místo družstev, která do termínu stanoveného výborem nepotvrdí účast na mistrovství, a družstev, která se nebudou moci nebo nebudou chtít mistrovství zúčastnit, mohou být pozvána další družstva dle pořadí v kvalifikaci;
◦ mistrovství je samostatná soutěž a její výsledky se nezapočítávají do Poháru.

3 ROZPIS ZÁVODŮ

a) Závod Každý s každým (Round Robin)
◦ obvyklý formát tohoto závodu je na tři vítězné běhy (Best of 5), nebo na dva vítězné běhy (Best of 3);
◦ body se získávají za vyhraný běh a/nebo rozběh. Vítězí družstvo, které má na konci závodu nejvyšší počet bodů;

Příklad (jsou možné i jiné způsoby bodování):
Vítězný běh 2 body
Nerozhodný běh 1 bod

nebo
Vítězný běh 2 body
Nerozhodný běh 1 bod
Vítězný rozběh 2 body

Mají-li po skončení závodu některá družstva shodný počet bodů, obvykle rozhodují následující kritéria (jsou však možné i jiné způsoby):
◦ družstvo, které zvítězilo v přímém souboji,
◦ nejlepší dosažený čas družstva.

Závod Každý s každým se může běžet i jako dvojitý nebo trojitý (tj. stejná družstva se spolu utkávají vícekrát).

b) Vyřazovací závod (Knock Out) – obvykle se běží na 3 vítězné běhy. Je možný i způsob na 2 vítězné běhy. Družstvo uvedené v závodním rozpise (pavouku) jako první nastupuje na levou dráhu;

c) Dvě prohry (Double Elimination) – obvykle se běží na 3 vítězné běhy. Je možný i způsob na 2 vítězné běhy. Družstvo uvedené v závodním rozpise (pavouku) jako první nastupuje na levou dráhu;

d) Rychlostní zkouška (Speed Trial) – obdoba závodu Každý s každým (Round Robin), kde o pořadí družstev nerozhoduje počet bodů, ale nejlepší dosažený čas. Při rovnosti dvou časů rozhoduje druhý nejlepší čas.