Stanovy Flyball Clubu České republiky, z.s.

Článek 1
Název a sídlo

 1. Název klubu zni: Flyball Club České republiky, z.s. Zkrácený název: FC ČR. z.s.
 2. Sídlem klubu je Praha 10, Žinkovská 1851/4, PSČ 100 00.

Článek 2
Právní postaveni

 1. Flyball Club české republiky, z.s. (dále jen „Klub“) je dobrovolným sdružením příznivců flyballu.
 2. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek 3
 Činnost Klubu

 1. Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřnimi normativy Klubu.
 2. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 4
Předmět Činnosti Klubu

 1. Činnost Klubu je ryze zájmová a veřejně prospěšná.
 2. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k flyballu a dalším kynologickým sportům.
 3. Klub vydává a aktualizuje normativy pro sportovní činnost flyball, které vychází z mezinárodních pravidel flyballu a jejich aktualizaci. Klub zajišťuje jednotný výklad pravidel na území České republiky. Klub dbá na to, aby soutěže flyballu probíhaly ve smyslu ustanoveni normativů vydaných Klubem.
 4. Klub zastupuje své členy ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickýrn organizacím a jednotlivcům. Klub hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.
 5. Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím svých oficiálních webových stránek, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se flyballu.
 6. Klub řeší sporné záležitosti mezi skupinami či jednotlivými členy.
 7. Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním.
 8. Klub může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, pokud neodporuje poslání Klubu a těmto stanovám.

Článek 5
Podmínky členství

 1. Členem Klubu může být jakákoliv osoba bez ohledu na státní příslušnost.
 2. Osoby, které nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich Členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce.
 3. Výbor Klubu může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj flyballu. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a je oprávněn hlasovat, volit a být volen na členské schůzi.

Článek 6
Vznik Členství

 1. Klub přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
 2. Členství v Klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok.
 3. Člen vyloučený z Klubu na základě čl. 7 odst. 2 může být znovu přijat do Klubu pouze na základě rozhodnutí Členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vyloučení.

Článek 7
Zánik členství

Členství v klubu zaniká:

 1. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného a zveřejněného výborem Klubu. Nezaplatí-Ii člen příspěvek ani v náhradní stanovené lhůtě 15 dnů, členství končí marným uplynutí této lhůty.
 2. Vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo jiných normativů Klubu, dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena Klubu, pro opětovné porušení povinností člena Klubu závažnějšího rázu nebo pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat. O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru. Člen musí být nejméně 15 dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájít. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být vydáno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou
 3. Vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení Členství).
 4. Úmrtím člena.

Článek 8
Práva a povinnosti členů

 1. Členové mají zejména právo:
  • hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů Klubu (pokud jsou starší 15ti let),
  • být voleni do orgánů Klubu (pokud jsou starší 18ti let),
  • využívat výhod poskytovaných Klubem,
  • podávat písemné návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru a členy kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“),
  • odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke KRK a členské schůzi,
  • zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem,
  • být informování o činnosti a hospodaření Klubu.
 2. Členové mají zejména povinnost:
  • řídit se platnými normativy Klubu, usneseními členské schůze a rozhodtrutími výboru,
  • platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném a zveřejněném výborem Klubu,
  • jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu. poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru veřejnosti v Klub.
  • hlásit výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů.
 3. Členové neručí za závazky Klubu.

Článek 9
Orgány Klubu

 1. Orgány Klubu jsou:
  • členská schůze,
  • výbor(předseda, jednatel, hlavní výcvikář, pokladní, koordinátor rozhodčích, administrátor licenci a člen výboru),
  • KRK,
 2. Orgány Klubu mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti. Výjimkou z tohoto ustanovení je rozhodnutí členské schůze na základě čL 11 odst. 2.

Článek 10
Členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu přítomni na jejím jednání.
 2. Na členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat činnost Klubu.

Článek 11
Postavení a působnost členské schůze

 1. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
  • přijímat a měnit stanovy Klubu,
  • volit a odvolávat členy výboru a KRK,
  • zrušit rozhodnutí výboru,
  • stanovit výši členského příspěvku,
  • rozhodovat o vyloučení Člena z Klubu nebo o jeho opětovném přijetí,
  • rozhodovat o odvolání Člena Klubu proti rozhodnutí výboru,
  • rozhodovat o zániku Klubu a volit likvidátora,
 2. Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se Klubu a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o těchto věcech vyhradila.

Článek 12
Svolávání členské schůze

 1. Členskou schůzi svolává výbor Klubu těmito způsoby:
  • zveřejněním na webových stránkách Klubu nebo
  • zasláním písemné pozvánky jednotlivým členům Klubu poštou nebo emailovou korespondenci,
  a to nejméně jeden měsíc před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.
 2. Řádnou členskou schůzi svolává výbor Klubu jedenkrát ročně. Bude-li na Členské schůzi probíhat volba Členů výboru a KRK, je tato Členská schůze výroční členskou schůzí. Výroční členská schůze má stejné postavení a působnost jako členská schůze.
 3. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny Členů nebo KRK, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádostí.
 4. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky přesahující kompetence výboru Klubu.

Článek 13
Účast a hlasování na Členské schůzi

 1. Členská schůze je veřejná, tzn. že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Klubu.
 2. Právo hlasovat na Členské schůzi má každý člen starší I5ti let, který zaplatil Členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo pro rok předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním Čtvrtletí roku následujícího
 3. Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno.
 4. Každý člen má jeden hlas.
 5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Klubu. Usneseni přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 6. Nesejde-li se ve stanoveném termínu usnášeníschopná většina členů Klubu, ukončí předseda konání členské schůze a po 15 minutách zahájí jednání náhradního zasedání členské schůze, které je usnášeníschopné a rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Náhradní zasedání členské schůze může jednat pouze o věcech, které byly oznámeny jako součást programu řádné členské schůze.

Článek 14
Jednání členské schůze

 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Klubu, případně jím pověřený člen výboru. Osoba řídící schůzi ověří, zda je členská schůze schopna se usnášel.
 2. Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební a osoby pověřené sčítáním hlasů. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. Osoby pověřené sčítáním hlasů mohou být současně členy komise volební.
 3. O průběhu jednání Členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který je po ověření ověřovatelem zápisu zvoleným členskou schůzí uložen u jednatele Klubu. Kopie zápisu je zpřístupněna všem členům na webových stránkách Klubu.

Článek 15
Rozhodování členské schůze

 1. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
 2. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu.
 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů. To neplatí pro náhradní zasedání členské schůze.
 4. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
 5. Volba členů výboru a KRK Klubu je vždy tajná.
 6. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Pokud byl některý z protinávrhů přijat, o dalších se již nehlasuje.
 7. Členská schůze může rozhodnout o zrušení Klubu, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů, a jmenovat likvidátora

Článek 16
Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná za klub. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí.
 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Člen výboru nemůže být zároveň členem KRK Klubu.Počet členů výboru stanoví členská schůze.
 3. Členové výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období.
 5. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda výboru je
  povinen o tom informovat předsedu KRK.
 6. Pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může výbor jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena bud‘ schválí, nebo zvolí člena nového.
 7. Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. U běžných záležitostí, které zajišťují plynulý chod Klubu, může výbor zvolit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh záležitostí k rozhodnutí „per rollam“ zašle navrhovatel (člen výboru) ostatním členům výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je navrhovateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. S výsledky hlasování per rollam seznámí jednatel Klubu všechny členy výboru a zajistí vyhotovení zápisu o jednání výboru Klubu per rollam. Hlasování per rollam je možné i elektroníckým způsobem, a to využitím mailové korespondence z e-mailových adres evidovaných u jednotlivých členů výboru.
 9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let a zveřejňuji se na webových stránkách klubu
 10. Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.
 11. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání.
 12. Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.
 13. Členové výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usnesenimi členské schůze.

Článek 17
Působnost výboru

Do působnosti výboru náleží zejména:

 • svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,
 • předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a směrnic Klubu,
 • plnit usnesení členské schůze,
 • zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 • rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu,
 • zodpovídat za finanční hospodaření Klubu,
 • zajišťovat školení a jmenování rozhodčích flyballu,
 • organizovat národní mistrovství ČR, stanovovat a chránit termíny jejich pořádání,
 • zajišťovat kontakt Klubu s jinými kynologickými organizacemi,
 • vydávat kalendář flyballových akcí v ČR a delegovat rozhodčí na akce zařazené v tomto kalendáři,
 • připravovat a schvalovat flyballový řád a pravidla,
 • fungovat současně jako disciplinární komise, pří jednání se řídit kárným řádem ČKS,
 • projednávat písemné podněty a stížnosti Členů,
 • zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen výboru.

Článek 18
Předseda

 • je automaticky členem výboru,
 • zastupuje Klub navenek vůči třetím osobám, vždy s dalším členem výboru. Výbor
  může určit, v jakém případě může jednat sám, na základě písemné plné moci,
 • rozhoduje o běžném chodu Klubu, který nespadá do pravomoci členské schůze
  nebo výboru,
 • připravuje zprávu o činnosti Klubu pro členskou schůzi.

Článek 19
Jednatel

 • je automaticky členem výboru,
 • zastupuje Klub navenek vůči třetím osobám, vždy s dalším členem výboru. Výbor
  může určit, v jakém případě může jednat sám, na základě písemné plné moci,
 • zajišťuje komunikaci mezi členskou základnou a výborem Klubu během funkčního
  obdobi mezi členskými schůzemi,
 • vede evidenci členské základny.

Článek 20
Hlavní výcvikář

 • je automaticky členem výboru,
 • zastupuje Klub navenek vůči třetím osobám, vždy ve dvojici s předsedou nebo
  jednatelem. Výbor může určit, v jakém případě může jednat sám, na základě
  písemné plné moci,
 • připravuje pro členskou schůzi zprávu o výcviku,
 • zajišťuje veškerou agendu týkající se výcviku.

Článek 21
Pokladní

 • je automaticky členem výboru,
 • zastupuje Klub navenek vůči třetím osobám, vždy ve dvojici s předsedou nebo
  jednatelem. Výbor může určit, v jakém případě může jednat sám, na základě
  písemné plné moci,
 • vede účetnictví Klubu, zpracovává a podává daňové přiznání finančnímu úřadu,
 • připravuje zprávu o hospodaření Klubu pro členskou schůzi.

Článek 22
Koordinátor rozhodčích

 • je automaticky členem výboru,
 • zastupuje Klub navenek vůči třetím osobám, vždy ve dvojici s předsedou nebo
  jednatelem. Výbor může určit, v jakém případě může jednat sám, na základě
  pisemné plné moci,
 • zajišťuje výcvik a evidenci flyballových rozhodčích.

Článek 23
Administrátor licencí

 • je automaticky členem výboru,
 • zastupuje Klub navenek vůči třetím osobám, vždy ve dvojici s předsedou nebo
  jednatelem. Výbor může určit, v jakém připadě může jednat sám, na základě
  písemné plné moci,
 • zajišťuje veškerou evidenci flyballových psů.

Článek 24
Kontrolní a revizní komise

 1. KRK je orgán Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členové KRK jsou voleni Členskou schůzi.
 2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří Členů. Člen KRK nemůže být současně členem výboru Klubu.
 3. Členové KRK jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat volbou KRK, nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období KRK stávající.
 5. Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu.
 6. KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi,
 7. Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným členům výboru a ostatním členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala nebo projednat mohla. Předseda KRK je povinen o tom informovat předsedu Klubu.
 8. Pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může KRK jmenovat člena náhradního. Nejbližší členská schůze pak náhradního člena buď schválí nebo zvolí člena nového.
 9. KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. KRK je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné pouze v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.
 10. O průběhu jednání KRK se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.
 11. Jednání KRK jsou přístupná všem členům výboru. V odůvodněném případě může předseda KRK rozhodnout o jednání uzavřeném.
 12. U běžných záležitostí týkajících se chodu Klubu může KRK zvolit jednání „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh záležitostí k rozhodnutí „per rollam“ zašle navrhovatel (člen KRK) ostatním členům KRK. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je navrhovateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů KRK. S výsledky hlasování per rollam seznámí předseda KRK všechny členy KRK a zajistí vyhotovení zápisu o jednání KRK per rollam. Hlasování per rollam je možné i elektronickým způsobem, a to využitím mailové korespondence z e-mailových adres evidovaných u jednotlivých členů KRK
 13. Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu.
 14. KRK má právo být výborem informována o jeho záměru svolat členskou schůzi a být současně informována o jím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované KRK.
 15. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje Členskou schůzi a výbor Klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost Členů KRK, ani jejich právo vykonávat další kontrolní Činnost.
 16. Členové KRK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.
 17. Členové KRK odpovídají Klubu za Škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
 18. KRK se při své činnosti řídí obecné závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze.

Článek 25
Působnost kontrolní a revizní komise

 Do působnosti KRK náleží zejména:

 • kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov Klubu a dalších normativů Klubu a usnesení členské schůze,
 • přezkoumávat zprávu o hospodaření Klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti Klubu,
 • seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní Činnosti,
 • předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 • projednávat odvolání Členů proti rozhodnutí výboru a navrhovat Členské schůzi řešení.

Článek 26
Jednání a podepisování za Klub

 1. Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda a jeden člen výboru nebo jednatel a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může za Klub jednat pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
 2. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí svůj podpis předseda a jeden člen výboru nebo jednatel a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může za Klub podepisovat pouze jeden Člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.

Článek 27
Hospodaření Klubu

 1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní.
 2. Evidence a účetnictví Klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
 3. Zdrojem příjmů Klubu jsou především:
  • členské příspěvky,
  • poplatky za služby související s organizací flyballových soutěží,
  • výnosy z prodeje tiskovin, případně smluvně podložené podíly na výnosech z flyballových akcí,
  • sponzorské příspěvky a dary,
  • příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost,
  • jiné příjmy vyplývající z provozu Klubu.
 4. Klub hradí ze svého rozpočtu především:
  • náklady na činnost orgánů Klubu,
  • vydávání a distribuci klubových tiskovin,
  • náklady na propagaci flyballu,
  • náklady na svolání a organizaci členské schůze,
  • poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích,
  • podle možností náklady na pořádání významných klubových akci,
  • podle možností náklady na reprezentaci České republiky ve flyballu,
  • jiné náklady nutné k zajištění provozu Klubu.

Článek 28
Zánik Klubu

 1. O zániku Klubu rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak než rozhodnutím členské schůze může dojit k zániku Klubu jen, stanoví-li tak v souladu s ustanovením občanského zákoníku soud.
 2. Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne členská schůze o jmenování likvidátora majetkové podstaty Klubu a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem v souladu s obecně závaznými předpisy.
 3. Klub zanikne výmazem ze spolkového rejstříku.

Článek 29
Změna stanov

 1. O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat výbor nebo KRK. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru.
 3. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu zveřejní výbor na webových stránkách klubu, a to nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.
 4. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Klubu konanou dne 23.11. 2014 v Sedleci u Prahy.
 5. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 11. 11. 2007.

Článek 30
Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. V případě, že některé ustanovení stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena.