Zásady pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru Fitmin Cup 2020

Pořadatel turnaje je především povinen postupovat v souladu s platnými Pravidly flyballu a Řádem ochrany psů při flyballových turnajích. Tyto Zásady pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru (dále jen Zásady) výše uvedené předpisy pouze doplňují a upřesňují. Důvodem schválení Zásad je snaha výboru FC ČR co nejlépe informovat pořadatele o všem, co je třeba k řádnému zajištění pohárového turnaje.

Pořadatel pohárového turnaje musí zajistit:

 1. prostor pro turnaj
  • prostor o rozměru minimálně 50×20m
  • soutěžní plochu o rozměru minimálně 35×10 m s odpovídajícím povrchem
  • prostor pro venčení psů
  • prostor pro zázemí jednotlivých družstev, včetně možnosti parkování aut závodníků, pokud možno co nejblíže k tomuto prostoru
  • sociální zázemí
 2. administrativní příprava turnaje
  • nejpozději dva měsíce před konáním turnaje zaslat webmasterovi FC ČR propozice turnaje ke zveřejnění
  • zajistí dostatečnou kapacitu turnaje, aby mohly být přijata všechna česká registrovaná družstva, která se do turnaje přihlásí (To znamená při více než 36 družstvech dvoudenní turnaj na dvou parkúrech).
  • propozice musí obsahovat způsob rozdělení družstev do divizí
  • od  druhého turnaje má pořadatel povinnost zařazovat družstva do pohárových turnajů podle bodu 1.8.1 B
  • s dostatečným předstihem kontaktovat hlavní a startovní rozhodčí a domluvit se s nimi na posuzování turnaje
  • zaslat výboru FC ČR žádost o delegaci hlavních rozhodčích; žádost se zasílá přímo koordinátorovi rozhodčích
  • sestavit rozpis rozběhů
  • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích zpracovat rozpis rozhodčích pro jednotlivé rozběhy. Akceptovat případné připomínky koordinátora k zařazení jednotlivých rozhodčích či hospitantů a upravit rozpis podle nich
  • kontaktovat případné další sponzory akce (nesmí jít o prodejce či výrobce krmiv a doplňkových produktů pro psy a kočky)
  • zajistit veterinární přejímku
 3. materiální zabezpečení
  • nevlastní-li pořadatel EJS, je povinen zajistit si jeho zapůjčení
  • vždy musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší
  • nevlastní-li pořadatel dostatečný počet sad překážek označených logem sponzora poháru, zajistit si u výboru FC ČR jejich zapůjčení
  • zajistit výpočetní techniku pro zpracování výsledků a její obsluhu
  • zabezpečit ozvučení prostoru parkuru
  • bezpečně ohradit parkur bariérami dodanými sponzorem
  • mít k dispozici dostatečné množství pěnových ochran na horní část překážek, aby bylo možno kdykoliv v průběhu turnaje uskutečnit výměnu opotřebovaných ochran
  • zajistit prostředky pro vyznačení všech potřebných čar a rozběhového prostoru zabezpečit pro každý parkur nejméně dva, lépe však tři stany (altány) nad stolky rozhodčích, jako ochranu před nepřízní počasí (déšť, ostré slunce). Stany
   musí rozhodčím umožňovat dostatečný výhled na dráhu.
 4. vlastní průběh turnaje
  • zabezpečit prezenci a veterinární kontrolu při přejímce psů
  • pečlivě naměřit a postavit parkur a jeho ohrazení a obsluhovat jej během turnaje
  • zřetelně vyznačit startovní/cílovou čáru a čáru určující postavení boxů
  • v rozběhovém prostoru udělat značky nejméně do vzdálenosti 15 m od startovní/cílové čáry
  • vyznačit umístění překážek
  • dbát na to, aby všechny části turnaje proběhly na co nejlepším povrchu, případně během dne posunovat dráhy
  • zajistit vyvěšení tabulek s výsledky podle jednotlivých divizí a průběžné dopisování výsledků po celou dobu turnaje
  • průběžně zpracovávat výsledky zajistit důstojné vyhlášení výsledků turnaje.
 5. splnění podmínek sponzora poháru
  • umístit logo Fitmin o rozměru maximálně 50 cm x 5 cm na všechny překážky každého parkúru
  • umístit logo Fitmin o rozměrech 21 cm (šířka) x 65 cm  (výška) na zadní stranu obou bran časomíry
  • umístit 6 kusů odsouhlasených reklamních bannerů Fitmin o rozměrech 1×1 m v prostoru parkúru
  • viditelně umístit a prezentovat ceny (krmiva Fitmin) pro vítěze
  • umístit hraniční pásky s brandingem Fitmin v prostoru závodiště
  • umístit logo Fitmin na propozice, startovní, výsledkové a další listiny turnaje
  • umístit logo a bannery s logem Fitmin na internetové stránky turnaje
  • dodržet případné další požadavky sponzorů na základě instrukcí od pověřeného člena výboru FC ČR.
 6. včas dodat výsledky turnaje a zaplatit odvody + zaslat rozpis odvodů (viz bod 2.2.d Pravidel flyballu). Po splnění všech výše uvedených podmínek má pořadatel nárok na vyplacení finančního příspěvku od Flyball Clubu ČR. V roce 2020 bude příspěvek řešen snížením odvodů z turnaje – v případě dodržení všech výše uvedených podmínek uhradí pořadatel odvod pouze za nečleny Flyball Clubu ČR, s výjimkou zahraničních družstev. O snížení odvodů je třeba po skončení turnaje písemně požádat hlavního výcvikáře FC ČR. Pokud pořadatel nedodrží některou z výše uvedených podmínek pro uspořádání turnaje, může výbor FC ČR rozhodnout o úhradě odvodů v plné výši, tedy i za členy FC ČR a zahraniční družstva.