Řád rozhodčích flyballu

Tento řád stanovuje podmínky pro získání a udržení licence rozhodčího flyballu. Uvedená licence opravňuje flyballového rozhodčího k výkonu jeho funkce.

1. Rozdělení rozhodčích dle stupňů

1.1 Boxový rozhodčí

foto: locomaja.cz

Hlavním úkolem boxového rozhodčího je signalizace chyb na flyballové dráze, která mu byla pro daný běh/rozběh přidělena k posuzování. Sleduje především prostor mezi flyballovým boxem a nejbližší skokovou překážkou, včetně případných chyb nabíječe. Správná práce boxového rozhodčího významným způsobem přispívá k dobrému výkonu rozhodčích vyššího stupně.

1.2 Startovní rozhodčí

foto: Kýna Pohnětalová

Startovní rozhodčí je zodpovědný za sledování a signalizaci chyb na flyballové dráze, která mu byla pro daný běh/rozběh přidělena k posuzování. Zaznamenává údaje o startujících psech a družstvech, výsledky jednotlivých běhů a postupující družstva. Při své činnosti se opírá o práci boxového rozhodčího. Je významným pomocníkem hlavního rozhodčího při posuzování jednotlivých běhů a při rozhodování o vítězi.

1.3 Hlavní rozhodčí

foto: Kýna Pohnětalová

Hlavní rozhodčí řídí a posuzuje jednotlivé rozběhy na obou flyballových drahách. Dbá na bezpečnost účastníků rozběhu, zahajuje a ukončuje jednotlivé běhy a rozběhy, rozhoduje o zastavení či opakování běhu, určuje vítěze běhu a celého rozběhu. Nezbytným podkladem pro jeho rozhodování je signalizace chyb od boxových a startovních rozhodčích.

2. Podmínky získání licence flyballového rozhodčího

Předepsaná věková hranice pro zájemce o práci rozhodčího flyballu je:

 • 16 let pro boxového rozhodčího,
 • 18 let pro startovního rozhodčího
 • 21 let pro hlavního rozhodčího

Zájemce musí výše uvedeného věku dosáhnout nejpozději ke dni konání první části školení adeptů na rozhodčí.
Další podmínky, které musí zájemce splnit:

 • občan České republiky,
 • bezúhonný,
 • zdravotně i psychicky způsobilý
 • schopný rychlého rozhodování,
 • pro adepty na boxové a startovní rozhodčí – absolvování obou částí školení pořádaného výborem Flyball Clubu České republiky, o.s. (dále jen FC ČR),
 • úspěšné složení písemného testu odpovídajícího stupně,
 • úspěšné absolvování odpovídajícího počtu hospitací (boxový rozhodčí: nejméně jedna hospitace, startovní rozhodčí: nejméně dvě hospitace, hlavní rozhodčí: nejméně tři hospitace),
 • odpovídající praxe na pozici rozhodčího (hlavní rozhodčí: nejméně jeden kalendářní rok na pozici startovního rozhodčího, a to před absolvováním písemného testu pro hlavního rozhodčího).

3. Příprava adeptů na rozhodčí

3.1 Školení nových adeptů na rozhodčí

Školení organizuje koordinátor rozhodčích z pověření výboru FC ČR, a to zpravidla 1x ročně. Školení je prioritně organizováno prezenční formou. V případě, že z opodstatněných důvodů není možno školení uspořádat prezenčně, je, po dohodě s účastníky, umožněna dálková forma. O formě školení rozhoduje Výbor FC ČR ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích.


Školení sestává ze dvou částí:

 • základní školení zaměřené na znalost pravidel flyballu a jejich výklad,
 • školení se simulovanou praktickou částí.

Pro startovní rozhodčí s platnou licencí, kteří se chtějí stát hlavními rozhodčími, není účast na tomto školení povinná, pouze doporučená.

3.2 Písemný test

Písemné testy pro flyballové rozhodčí obdrží adepti k vyplnění po skončení základního školení nových adeptů. Tyto testy jsou povinni vyplnit samostatně, na základě svých skutečných znalostí, a musí je odevzdat nejpozději do termínu stanoveného koordinátorem rozhodčích.
Vyplněné testy vyhodnocuje koordinátor rozhodčích ve spolupráci s některým z hlavních rozhodčích. Úspěšné absolvování testu (dosažení předepsaného nebo vyššího počtu bodů) je nezbytnou podmínkou zahájení hospitací odpovídající rozhodcovské úrovně.
Test je rozdělen na čtyři části:

 1. Všeobecné otázky
 2. Boxový rozhodčí
 3. Startovní rozhodčí
 4. Hlavní rozhodčí

Adept musí zvládnout následující části:

 • Boxový rozhodčí část 1 a 2
 • Startovní rozhodčí část 1, 2 a 3
 • Hlavní rozhodčí část 1, 2, 3 a 4

Pokud adept dosáhne v písemném testu nejnižší možné bodové hranice či se dostane jen těsně nad ni, může koordinátor rozhodčích rozhodnout o navýšení povinného počtu jeho hospitací.

3.3 Opakování testu

Adept, který nezískal v písemném testu dostatečný počet bodů a má nadále zájem stát se rozhodčím, může písemně požádat koordinátora rozhodčích o zopakování testu. Pokud výbor FC ČR na návrh koordinátora rozhodčích připustí opakování testu, absolvuje adept rozhodcovský test příslušného stupně ústní formou, a to za přítomnosti nejméně dvou hlavních rozhodčích a jednoho člena KRK. Hlavní rozhodčí mají právo položit adeptovi doplňující otázky, aby se přesvědčili o jeho znalostech. K této opakované zkoušce lze přistoupit nejdříve dva měsíce od prvního nesložení testu.

3.4 Hospitace

foto: Kýna Pohnětalová

Hospitace adeptů na flyballové rozhodčí jsou možné pouze na oficiálních flyballových turnajích. Hospitace slouží adeptům k získání potřebných praktických znalostí a správných návyků pro příslušnou rozhodcovskou pozici.
Během hospitace musí adept prokázat odpovídající znalost pravidel, schopnost aplikovat pravidla v praxi, a pohotovost při rozhodování.

3.5 Hospitační list

O každé hospitaci na pozici startovního či hlavního rozhodčího je po skončení turnaje vyhotoven písemný záznam ve formě hospitačního listu (příloha č. 1 tohoto řádu). Vyplňuje jej rozhodčí, který na adepta při turnaji dohlížel. Pro jednoho hospitanta může být za jeden turnaj vyhotoveno i více hospitačních listů, pokud adept působil střídavě pod dohledem několika rozhodčích.

Hospitační list musí být odeslán koordinátorovi rozhodčích nejpozději jeden týden po ukončení turnaje. Za odeslání listu je zodpovědný rozhodčí, u něhož adept hospitoval.
Koordinátor rozhodčích provede na základě údajů uvedených v hospitačním listě a na základě svých postřehů během turnaje vyhodnocení činnosti adepta, a o závěrech jej písemně informuje. V případě, že se adept dopustil během hospitace závažných chyb, může koordinátor rozhodnout o zvýšení počtu předepsaných hospitací, případně doporučit výboru FC ČR opakované proškolení adepta.

3.6 Získání licence rozhodčího

Po úspěšném absolvování příslušného počtu hospitací a splnění všech ostatních podmínek uvedených v bodě 3 zašle koordinátor rozhodčích výboru FC ČR návrh na přijetí adepta mezi rozhodčí flyballu. Pokud výbor tento návrh schválí, je adept zařazen do seznamu rozhodčích flyballu, je mu vystavena příslušná licence a na flyballových turnajích může působit jako rozhodčí do výše své kvalifikace. Hlavní rozhodčí může zastávat funkci startovního rozhodčího, pokud ve stejném rozběhu není rozhodčím hlavním.

4. Činnost rozhodčího flyballu

Rozhodčí musí být vstřícný, avšak nestranný a pevný, a musí mít hlubokou znalost pravidel. Musí si počínat tak, aby všichni závodníci měli stejné možnosti a nikdo nebyl upřednostňován. Rozhodčí by měl na parkúru vystupovat tak, aby byl nedílnou součástí závodu, a nikoliv středem pozornosti.

Rozhodčí může posuzovat pouze ty tuzemské flyballové turnaje, na které byl delegován výborem FC ČR.

Činnost a povinnosti rozhodčího během turnaje podrobně upravují Pravidla flyballu.
Úhrada cestovného, stravného a posudečného pro rozhodčí flyballu je stanovena samostatným dokumentem schváleným výborem FC ČR.

Startovní a hlavní rozhodčí, kteří posuzovali v daném roce nejméně dva oficiální turnaje konané v ČR, mají nárok na 50 % slevu z členských příspěvků do FC ČR pro následující rok. Pro přiznání slevy musí rozhodčí vyplnit příslušný formulář na webových stránkách FC ČR, a to nejpozději do konce listopadu toho roku, ve kterém turnaje posuzoval.

5. Seminář flyballových rozhodčích

Seminář flyballových rozhodčích svolává koordinátor rozhodčích z pověření výboru FC ČR, a to nejméně 1x ročně. Účelem tohoto setkání je především seznámení stávajících rozhodčích se změnami v pravidlech a v posuzování, případně osvěžení znalostí rozhodčích před novou závodní sezónou. Prioritně je seminář flyballových rozhodčích pořádán prezenční formou. V případě, že z opodstatněných důvodů není možno seminář prezenční formou uspořádat, je Výbor FC ČR, společně s koordinátorem rozhodčích, oprávněn rozhodnout o jiné formě ověření znalostí stávajících rozhodčích.

Termín konání semináře musí být zveřejněn na webových stránkách FC ČR nejméně 3 měsíce před dnem jeho konání.

6. Platnost licence

Minimálně jednou za dva roky je každý hlavní a startovní rozhodčí povinen zúčastnit se semináře flyballových rozhodčích. Pokud tak neučiní, skončí platnost jeho licence dnem uvedeným v licenci a nová mu nebude vydána, dokud nesplní podmínky pro obnovení licence (bod 7 tohoto řádu).

Účast startovního rozhodčího s platnou licencí na školení adeptů pro nové rozhodčí nezbavuje tohoto rozhodčího povinnosti účasti na semináři rozhodčích dle výše uvedených podmínek.

7. Obnovení licence rozhodčího

O znovuudělení licence může rozhodčí písemně požádat výbor FC ČR. Pokud výbor FC ČR jeho žádost schválí, absolvuje rozhodčí ve stanoveném termínu test odpovídajícího stupně. Test probíhá ústní formou, a to za přítomnosti nejméně dvou hlavních rozhodčích a jednoho člena KRK. Hlavní rozhodčí mají právo položit adeptovi doplňující otázky, aby se ujistili, že problematiku skutečně ovládá.

K úspěšnému absolvování ústního testu musí rozhodčí žádající o obnovení licence správně zodpovědět nejméně 90% položených otázek. O průběhu testu je vyhotoven Protokol o přezkoušení žadatele o obnovení rozhodcovské licence (příloha č. 2 tohoto řádu).

8. Odebrání licence rozhodčího

Dopustí-li se rozhodčí zvlášť závažného provinění proti zásadám chování rozhodčího flyballu, výbor FC ČR může rozhodnout o pozastavení platnosti jeho licence, a to buď na určité časové období, nebo bez možnosti znovuobnovení platnosti.

9. Seznam rozhodčích flyballu

Platný seznam rozhodčích flyballu je zveřejněn na webových stránkách FC ČR. Za jeho aktualizaci je zodpovědný administrátor licencí spolu s koordinátorem rozhodčích.

10. Platnost řádu

Tento řád byl schválen výborem FC ČR dne 28. 3. 2021 a je platný od 28. 3. 2021. Současně pozbývá platnosti Řád rozhodčích schválený Výborem FC dne 14. 1. 2018