JAK USPOŘÁDAT FLYBALLOVÝ TURNAJ

TERMÍN

Minimálně 8 týdnů před plánovaným termínem konání (ale doporučujeme dříve, protože termínový kalendář většiny závodníků bývá dost nabitý) pořadatel požádá výbor Flyball Clubu o zařazení svého turnaje do termínového kalendáře a o delegaci hlavního rozhodčího. Správci webových stránek FC ČR pak zašle (v elektronické podobě) zpracované propozice s přihláškou – vzorovou přihlášku ve formátu pro MS Excel naleznete zde:
Formulář zjednodušuje administrativu přihlašování na turnaje pro vedoucí družstev a kapitány – shodný formát přihlášky pro všechny české turnaje umožní kopírovat data jednotlivých psů a psovodů. Výbor FC ČR žádá pořadatele všech turnajů, aby používali tento formát přihlášky.

MÍSTO

Kromě termínu je velmi důležitý i výběr místa, kde by se měl turnaj konat. Nejčastěji jsou turnaje pořádány pod širým nebem, pro případ nepříznivého počasí je ideální velký stan, který zakryje obě dráhy. Možné je využít i jízdárny nebo haly, nicméně zde je obzvlášť nutné dbát na vhodnost povrchu (žádné parkety či koberce – ty pouze s gumovými pásy na obou drahách).

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Pořadatel je povinen zaslat žádost o stanovení veterinárních podmínek pro flyballový turnaj Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konání turnaje, a to nejméně 2 měsíce před akcí (ještě lépe před zveřejněním propozic, neboť jejich součástí by měly být i příslušné veterinární podmínky). Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání akce je ke stažení na stránkách Státní veterinární zprávy. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti Řádu na ochranu psů při flyballových turnajích. Uvedený řád naleznete v sekci klubové dokumenty. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti výše zmíněného řádu pořadatel předkládá žádost o souhlas s pořádáním flyballového turnaje místně příslušné obci.

ROZHODČÍ

Pro uspořádání turnaje musí pořadatel zajistit nejméně jednoho hlavního a dva startovní rozhodčí, kteří mají platnou licenci rozhodčího vydanou Flyball Clubem ČR; boxoví rozhodčí licenci mít nemusí. Hlavního rozhodčího deleguje výbor FC ČR, startovní a boxové rozhodčí si pořadatel zajišťuje sám. Na našem webu je seznam českých flyballových rozhodčích. Pořadatel hradí hlavnímu rozhodčímu cestovné či posudečné dle tohoto přehledu úhrad.

VYBAVENÍ potřebné k uspořádání turnaje

  • EJS – vlastní nebo pokud jej nemáte, je možné si domluvit jeho zapůjčení některým z družstev, která ho mají. Více o EJS naleznete v sekci začínáme.
  • 2 sady překážek – kompletní, odpovídající platným Pravidlům flyballu, s latěmi takových šířek, aby bylo možné nastavit všechny potřebné výšky překážek. Vzhledem k jejich častému přestavování v průběhu turnaje by měly být rovněž snadno zasunovatelné a jednotlivé výšky by měly být vyznačeny na bočnicích. Po naměření drah je vhodné umístit k překážkám nějaké značky určující jejich postavení.
  • prostor pro parkur – na trávě je třeba vyznačit startovní/cílovou linii a linii postavení boxů (ideální je pro tyto účely zakoupit barvu ve spreji či použít např. vápno, kterým se značí fotbalová hřiště) a zároveň označit i vzdálenosti od startu v rozběhovém prostoru (zpravidla stačí začít od 5 m a značit po metru). Rozběhový prostor by dle pravidel by měl mít délku minimálně 8,8 m, většinou je však potřeba delší (tak 20 m)
  • bariéry za boxy – musí mít rozměry uvedené v platných Pravidlech flyballu.
  • vnější ohraničení drah (plůtek, zástěny…), které znemožní psům vyběhnout ven z parkuru, když budou například honit zakutálený míček, budou pro ně bezpečné, a které rovněž zabrání divákům ve vstupu na parkur.
  • 2 stolky pro startovní rozhodčí a celkem 6 židlí (4 pro startovní a 2 pro boxové rozhodčí). Velmi vhodné je zajistit také 2 stany nad stolky startovních rozhodčích, ať už proti slunci, nebo proti dešti.
  • nástěnka – umístěná v blízkosti flyballových drah, aby mohly být výsledky průběžně doplňovány.

ADMINISTRATIVA

Je třeba si předem připravit:

  • výsledkové listiny pro každé družstvo (takový počet, aby se do nich vešly všechny plánované rozběhy). Vzor spolu s návodem na jeho vyplnění naleznete v sekci klubové dokumenty.
  • tabulky nebo tzv. pavouky pro jednotlivé druhy závodů (Round Robin/Každý s každým, Speed Trial/Rychlostní zkouška, Double Elimination/Na dvě prohry, Knock Out/Vyřazovací závod) – podle počtu přihlášených družstev pořadatel rozdělí družstva do jedné či více divizí. Při účasti méně jak 7 družstev však nemá smysl divize zavádět, neboť při počtu méně jak 4 družstev v divizi je prakticky nemožné uspořádat druhou část turnaje formou vyřazovacího závodu (Double Elimination/Na dvě prohry nebo Knock Out/Vyřazovací závod).

Pokud turnaj není součástí Českého flyballového poháru, je nutno dodržet zásady pořádání pohárového turnaje.

Tabulky pro jednotlivé druhy závodů spolu s návodem na jejich vyplnění ke stažení:
STRUČNÝ NÁVOD K VYPLŇOVÁNÍ

  • rozpis běhů (vygeneruje se z výše uvedených tabulek), ev. rozpis pomocníků, časový harmonogram

PREZENCE

Pořadatel musí zajistit prezenci – u psů, kteří již mají flyballovou licenci, je možno si tuto skutečnost ověřit v seznamu licencí a ti už nesmějí být znovu přeměřováni. U psů, kteří mají zažádáno o licenci, musí dojít na kontolou identity a hlavní rozhodčí musí psy s dočasnu licencí před začátkem turnaje změřit a stanovit tak jejich výšku překážek.

Z hlediska pořadatele turnaje je pro určení výše startovného pro jednotlivé psovody (člen/nečlen) rozhodující seznam členů FC ČR ke dni uzávěrky turnaje. Aktuální seznam členů je na webu FC ČR případně na vyžádání u jednatele klubu.

OSTATNÍ

Součástí pořadatelovy práce je samozřejmě i zajištění cen pro vítěze.
Pořadatel by měl taktéž dodržet zásady pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru.

PO TURNAJI

Po skončení turnaje pořadatel zaplatí cestovné či posudečné hlavním rozhodčím. Nejpozději do 5 pracovních dní pošle výsledky turnaje (nejlépe v elektronické podobě) hlavnímu výcvikáři FC ČR a do 10 pracovních dnů spočítá a pošle odvody na účet Flyball Clubu ČR a přehled odovodů pokladní.

K odvodům z turnajů je nutné přiložit jmenný přehled členů a nečlenů Flyball Clubu ČR, kteří se turnaje zúčastnili. Výše odvodů jsou uvedeny na stránce poplatků. Vzorový formulář se všemi potřebnými náležitostmi:


Pokud toto pořadatel nesplní, může výbor FC ČR rozhodnout o sankcích proti němu, např. že tomuto pořadateli nebude v příštím roce delegován hlavní rozhodčí a jeho turnaj tak nebude oficiální.