ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH TURNAJÍCH

Čl.1
Název a sídlo žadatele o schválení Řádu

(1) Tento Řád ochrany psů při flyballových turnajích byl zpracován výborem Flyball Clubu České republiky, IČO: 26636271, se sídlem Žinkovská 1851/4, 100 00 Praha 10, a je určen pro všechny
oficiální flyballové turnaje konané na území České republiky. Oficiálním turnajem se rozumí turnaj zařazený do termínového kalendáře flyballových akcí vedeného výborem Flyball Clubu České
republiky, na který byl výborem Flyball Clubu České republiky delegován nejméně jeden hlavní rozhodčí.

(2) Uvedený žadatel – Flyball Club České republiky (dále jen „FC ČR“), jako klub zastřešující pořádání flyballových turnajů v České republice v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento „Řád ochrany psů při flyballových turnajích“ (dále jen „Řád“).

Čl.2
Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky psů a pravidla k jejich předvádění na flyballových turnajích podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

(2) Tento Řád neumožňuje použití psů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetřeni zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Čl.3
Pořadatel flyballového turnaje

(1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých flyballových turnajů za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o psy, je osoba takto výslovně uvedená v propozicích akce, která také požádala o zařazení akce do termínového kalendáře vedeného výborem FC ČR. Tato osoba (dále jen „pořadatel“) musí být také uvedena v žádosti, která je předkládána orgánům veterinární správy a následně obci, kde se akce koná.

(2) Pořadatel předkládá žádost o souhlas s pořádáním flyballového turnaje místně příslušné obci.

(3) Pořadatelem flyballového turnaje může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o psech, aby byla schopna

 1. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,
 2. zjistit změny v chováni psů,
 3. určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů,
 4. organizačně zabezpečit ochranu psů při flyballovém turnaji.

Čl.4
Druhy psů, kteří se flyballového turnaje účastní

(1) Řád se vztahuje na všechny psy účastnící se flyballového turnaje. Turnaje se mohou zúčastnit všechna plemena psů (s průkazem původu i bez něj), psi i feny.

(2)  Flyballového turnaje se mohou zúčastnit jen psi zdraví a v dobré kondici. Flyballových turnajů se nesmějí zúčastnit háravé feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny do 50 dnů po porodu, zranění a nemocní psi.

Všichni psi aktivně se účastnící flyballových turnajů musí být starší 15 měsíců. Horní věková hranice pro účast na turnaji není stanovena. Je-li součásti oficiálního flyballového turnaje pořádaného podle části 2. Organizační ustanovení platných Pravidel flyballu rovněž neoficiální část určená pro začínající psy, která probíhá podle upravených pravidel stanovených s ohledem na věk a fyzické možnosti zúčastněných psů (např. nejnižší možná výška překážek — 17,5 cm bez ohledu na plemeno apod.), lze připustit i účast psů mladších 15 měsíců.

(3) Aktuální seznam psů, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci psů účastnících se flyballového turnaje vede pořadatel turnaje a na vyžádání jej předloží orgánům ochrany zvířat.

Čl.5
Způsob manipulace se psy s popisem a charakteristikou činností s nimi provádčných

Hlavní náplní flyballového turnaje je soutěž družstev, dvojic či trojic (dále jen „družstvo“) v přinášení tenisových míčků z tzv. flyball boxu přes čtyři skokové překážky.

Průběh závodu:

 • družstvo se v pořadatelem stanoveném čase dostaví na dráhu, kde si postaví a upevní flyballový box a upraví výšku překážek tak. aby odpovídala kohoutkové výšce nejmenšího startujícího psa v družstvu snížené o 12,5 cm. Podle potřeby a vlastní úvahy uskuteční zkušební běhy, aby se psi seznámili s dráhou, a poté se připraví k soutěžnímu běhu. Po spuštění startovní signalizace jsou psi jednotlivě vysíláni svými psovody z rozběhového prostoru na překážkovou dráhu, na jejímž konci stojí flyball box. Psi překonají čtyři skokové překážky, spustí odpalovací mechanismus boxu (jednou či více tlapkami), chytí tenisový míček a přinesou jej přes překážky zpět do rozběhového prostoru (cíle);
 • podle formátu turnaje (formát určuje pořadatel) absolvují psi minimálně dva, maximálně však pět běhů v jednom rozběhu (rozběh=souboj dvou družstev). Běhy následují bezprostředně za sebou, bez zbytečné prodlevy. Mezi dvěma rozběhy stejného družstva však musí být psům dopřán alespoň desetiminutový odpočinek.
 • pes nesmí absolvovat více než 7 rozběhů během dopolední části závodu a 7 rozběhů během odpolední části. Jeden rozběh trvá zpravidla maximálně 15 minut, délka běhu jednoho psa činí obvykle mezi 4-8 sekundami.

Čl.6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci se psy v průběhu flyballového turnaje

(1) Flyballové boxy

 1. každé družstvo přiveze na turnaj svůj flyballový box, na kterém bude závodit;
 2. všechny boxy musí mít mechanický (ne elektrický) mechanismus;
 3. boxy mohou být libovolně natřeny či ozdobeny, pokud tím nepřekračují rozměry uvedené v bodě e);
 4. míček musí mít po odpálení z boxu volnou dráhu letu ne kratší než 61cm, měřeno od místa odpalu směrem ke startovní/cílové linii, a to ze všech děr;
 5. boxy musí splňovat následující požadavky:
  • šířka boxu nesmí přesahovat 61 cm a výška 46 cm, měřeno od spodní plochy boxu, vyjma ochranné pryžové vrstvy a vnějších upevňovacích zařízení,
  • hloubka boxu nesmí překročit 76 cm,
  • základna, na které stojí nabíječ, může překročit hloubku 76 cm,
  • ochranná pryžová vrstva nesmí přesahovat výšku boxu o více než 1,27 cm,
  • box nesmí překročit žádný z výše uvedených rozměrů v žádném okamžiku závodu (včetně všech stálých součástek boxu, tj. přenášecích madel, nabíjecích pák a mechanismů apod.) a nesmí mít ostré hrany.

(2) Míčky
Každé družstvo musí mít k dispozici neděravé míčky libovolné barvy. Použity mohou být tenisáky různé velikosti nebo jiné míčky tohoto typu, a to v závislosti na velikosti psů. Tyto míčky musí mít podobné vlastnosti jako tenisáky, musí se tedy kutálet, skákat.
(3) Obojky
V celém prostoru konání turnaje je zakázáno používat elektrické obojky nebo obojky, které je imitují, a dále obojky ostnaté a stahovací. Tento prostor zahrnuje závodní dráhy, prostory pro diváky a prostory pro odložení psů. V prostoru konání turnaje nejsou povoleny ani ohlávky včetně tzv. “halties“. Povoleny jsou hladké obojky a postroje (kšíry).
(4) Bariéry
Pořadatel turnaje musí zajistit bariéru (o minimální výšce 61cm), která je umístěna nejméně 2,13 m od přední hrany flyballového boxu tak, aby zabránila zakutálení míčků příliš daleko, ale zároveň tak, aby nebránila ve výhledu rozhodčímu ani divákům.
Tato bariéra musí být postavena i mezi boxy, a to až k čáře určující postavení boxů, aby se minimalizovalo riziko vzájemného rušení psů.
(5) Skokové překážky
Pořadatel zajistí dvě sady regulérních flyballových skokových překážek pro každý parkur na celou dobu trvání turnaje.

 • skokové překážky jsou bílé, kromě bočnic, které mohou mít jakoukoliv barvu. Vnitřní šířka skokové překážky je 61 cm, bočnice nesmí být vyšší než 91,5 cm a nižší než 61cm. Loga a/nebo nápisy na příčných laťkách jsou povoleny, kolem nich však musí zůstat pěticentimetrový bílý pruh na všech čtyřech stranách;
 • výška skokové překážky musí být nastavitelná ve 2,5 cm intervalech;
 • všechny 2,5 cm a 5 cm laťky jsou zhotoveny z maximálně 12,7 mm tlusté překližky, dřevotřísky nebo podobného materiálu;
 • laťky, které jsou během závodu zlomeny nebo ohnuty, musí být odstraněny z prostoru parkuru;
 • výška skokových překážek se smí pohybovat v toleranci 0,6 cm od předepsaných rozměrů.

(6) Uspořádání parkuru

 1. závodí se na dvou stejných závodních drahách v minimální vzdálenosti 4 m od středu jedné dráhy do středu druhé dráhy a maximální vzdálenosti 6 m od středu jedné dráhy do středu druhé dráhy;
 2. závodní dráha zahrnuje i rozběhový prostor o minimální délce 15 m (měřeno od startovní čáry) a prostor za boxy v min. délce 1,52 m (měřeno od přední hrany boxu k bariéře);
 3. vzdálenost startovní/cílové linie od první skokové překážky je 1,83 m; vzdálenost mezi jednotlivými skokovými překážkami je 3,05 m; vzdálenost poslední překážky od čáry určující postavení boxu je 4,575 m.

Čl.7
Prostory, ve kterých se flyballový turnaj koná

Pořadatel v místě konání flyballového turnaje před zahájením a v průběhu turnaje zajistí:

 1. vhodné místo pro vykládání psů (parkoviště vozidel),
 2. dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, minimální spotřeba vody na psa a den je 5 litrů,
 3. aby prostor pro psy a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění,
 4. prostory pro zabezpečení psů před nepříznivým počasím.

O vhodné ustájení a pohodu svých psů v průběhu turnaje pečují účastníci turnaje sami. Účastníci jsou povinni nakládat se psy tak, aby nedošlo k porušení předpisů o ochraně zvířat a k jejich utrpení. Při odložení musí být psi buď uvázáni na vodítku, nebo umístěni v kleci či přepravce tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost i bezpečnost všech ostatních účastníků.
V čase mezi rozběhy jsou účastníci povinni umožnit svým psům odpočinek, a to na místě chráněném před povětrnostními vlivy (slunce, déšť, vítr). Je-li jako místo odpočinku použita klec či přepravka, musí odpovídat velikosti psa. Dále jsou účastníci po celou dobu konání turnaje povinni zajistit psům dostatek čerstvé vody a — je-li turnaj vícedenní — také odpovídající krmení (z vlastních zdrojů) a ustájení (zajišťují si psovodi sami).

Čl.8
Přeprava psů na flyballové turnaje

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějšich předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

 • chovatel musí zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající přirozenou polohu.
 • větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích musí být takový, aby odpovídal podmínkám přepravy a byl přiměřený počtu přepravovaných zvířat,
 • podávat vodu a krmiva (je-li to nezbytné) během přepravy,
 • přizpůsobit jízdu tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.

3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybaveni.
(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
(5) Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

Čl.9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

(1)  Pořadatel zabezpečí na flyballovém turnaji veterinární péči o psy včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, a to minimálně formou dohody o ošetření s blízkou veterinární ošetřovnou
(2) Dozor nad ochranou psů jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.
(3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení psů na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

Čl.10
Poučení osob o ochraně psů

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastni flyballového turnaje o tom, jak mají manipulovat se psy, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Rádu.
(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:

 1. se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a psi měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poraněni;
 2. nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o psy, nebo přímo na dráhu, na které probíhá flyballový turnaj;
 3. osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psovi vždy se zvýšenou opatrností
 4. při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;
 5. při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
 6. osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost psům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že psi obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklí, nebo mohou projevit obranné reakce. Zvýšenou péči je třeba věnovat psům poraněným;
 7. osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
 8. všichni zúčastněni potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

Čl. 11
Důvody k zastavení flyballového turnaje

Pořadatel je oprávněn a povinen

 1. kontrolovat dodržování Řádu v místě konání flyballového turnaje, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
 2. stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů, byli vyřazeni z flyballového turnaje;
 3. zastavit konání flyballového turnaje při výrazném zhoršení klimatických podmínek, koná-li se turnaj pod otevřeným nebem;
 4. vyloučit psa z flyballového turnaje v případě, že by se u tohoto psa projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení psa.
 5. vyloučit psa z turnaje při nepředvedení zvířete k veterinární prohlídce,
 6. vyloučit z veřejného vystoupeni osobu, která porušila stanovené podmínky (například použití nepovolených pomůcek, nepřiměřené trestání zvířete, přepínání sil zvířete).

Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu

Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení výborem Flyball Clubu České republiky, tedy 13.5.2015